Výstavný plán 2022

Čo môžete vidieť v GMB

Galéria mesta Bratislavy vstúpila do novej sezóny s otvorenými obidvomi palácmi. Keďže sprievodné programy sa zo zrejmých dôvodov ešte nekonajú, GMB pripravuje na celý rok bohatý výstavný plán plný zážitkov. Január sa začal predĺžením výstav, ktoré boli z dôvodu lockdownu pre návštevníkov zatvorené. Rok 2021 priniesol nové formáty a spolupráce, ktoré budú pokračovať aj naďalej.

Mirbachov palác

Fešandy zo šuplíkov. Sudek a Slovensko

Termín: 29. 10. 2021 – 30. 1. 2022
Kurátorky: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
Autor: Josef Sudek
Pozostalosť fotografa Josefa Sudka (1896 – 1976) dodnes ukrýva mnoho neznámych príbehov. V tridsiatych rokoch 20. storočia, keď sa okrem portrétnych a reklamných snímok sústreďoval predovšetkým na fotografovanie umeleckých diel, často spolupracoval s architektmi, umelcami a umelkyňami, umeleckými spolkami, historikmi umenia, redaktormi časopisov či vydavateľmi. V roku 1937 získal od spolku Umělecká beseda rozsiahlu fotografickú zákazku súvisiacu s pražskou výstavou Staré umenie na Slovensku. Cieľom výstavy bolo rozšíriť povedomie o slovenskej kultúre nad rámec „nadšenia pre ľudový svojráz“ a prostredníctvom výtvarného umenia ukázať „celok starej slovenskej kultúry“.

Celok je menší ako súčet jeho častí

Termín: 25. 11. 2021 – 29. 5. 2022 Kurátorka: Mira Keratová
Umelec: Peter Bartoš
Participujúce umelkyne a umelci: Petra Feriancová, Andreas Fogarasi, Martin Hrvol, Anna Jermolaewa, Ingeborg Strobl, Lois Weinberger
Peter Bartoš je neoavantgardný umelec generácie šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberal životným prostredím. Príznačne sa nezameriaval na divokú, ale človekom už kultivovanú prírodu – cez domestikované zvieratá k urbanizovanému, resp. kultúrnemu prostrediu. O prostredí uvažoval holisticky, v transdisciplinárnych a vzťahových rámcoch a s hlbokým porozumením pre súvislosti pôvodnej i aktuálnej situácie, ktorú dával do perspektívy regenerácie rozhodujúcich vzťahov. Výstava Celok je menší ako súčet jeho častí je postavená na asymetrických celkoch a viacerých intervenčných vstupoch vystavujúcich autoriek a autorov.

Erna monumentálna. Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba

Termín: 1. 7. – 30. 10. 2022
Kurátorky: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
Autorka: Erna Masarovičová
Sochárka Erna Masarovičová patrí k významným ženským autorkám, ktoré na slovenskej výtvarnej scéne pôsobili v druhej polovici 20. storočia. Jej práca napriek tomu nie je adekvátne reflektovaná na galerijnej úrovni a odborná reflexia sa často splošťuje najmä na šperkársku vrstvu jej tvorby, prípadne na komornú plastiku. Ona však ako sochárka dokázala pracovať aj s monumentálnou mierkou, a to s rozmachom, ktorý nie je pre ženské autorky úplne štandardný, skôr výnimočný. Výstava v GMB ju v tejto polohe objaví a zhodnotí po prvýkrát.
Tvorba Erny Masarovičovej sa dá veľmi zjednodušene rozdeliť na figurálnu (ľudská figúra aj téma zvierat) a na abstraktnejšiu rovinu, kde skúmala rôzne kompozičné hry a technológie (najmä zváracie techniky). V tejto osnove sa čiastočne bude viesť aj libreto výstavy, ktoré chceme doplniť o menší autorský dokument o sochárke. Ďalej sa pokúsime do galérie preniesť časť z jej bohatého archívu, ako aj jednotlivé diela. Na výstave chceme sprítomniť aj jej dom, a to veľkoformátovými autorskými fotografiami (Ján Kekeli). Do kurátorského tímu (Ľuba Belohradská, Kata Kisszocy a Ľubica Hustá) chceme aktívne zapojiť aj Andreu Ďurianovú, ktorá bude riešiť inštaláciu.

Svety Jindřicha Chalupeckého

Termín: 24. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Kurátori: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl
Autori: Natalja Abalakova, Jiří Balcar, Václav Bartovský, Eva Bednářová, Julie Béna, Zdeněk Beran, Vladimír Boudník, Jiří David, Jiřina Hauková, Anežka Hošková, František Hudeček, František Gross, Dalibor Chatrný, Věra Janoušková, Eva Kmentová, Jiří Kolář, Milan Knížák, Jan Kotík, Alena Kučerová, Kamil Lhoták, Václav Magid, Mikuláš Medek, Jan Mlčoch, Alex Mlynárčik, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Theodor Pištěk, Naděžda Plíšková, Vlasta Prachatická, František Ronovský, Adriena Šimotová, Petr Štembera, Triple Candie (Shelly Bancroft & Peter Nesbett), Jitka Válová, Květa Válová, Jana Želibská a další.
Výstava o živote a diele teoretika, kritika, kurátora a esejistu Jindřicha Chalupeckého približuje myšlienkový odkaz tejto stále živej osobnosti českej kultúry. Cieľom výstavy je poukázať na rolu, akú môže v spoločnosti zastávať teoretik a kurátor – na jeho jedinečnú schopnosť prepájať rozličné osobnosti, miesta i oblasti záujmu. Prostredníctvom línií vlastného premýšľania o svete vytyčuje miesto, ktoré v súčasnom svete zaujíma umenie. Na výstave sa stretávajú diela umelkýň a umelcov niekoľkých generácií: od klasikov českého a slovenského moderného umenia až po súčasných autorov. Zvláštna výstavná sekcia priblíži Chalupeckého vzťahy k Slovensku a k slovenským umelcom. Zámerom projektu nie je vytvoriť symbolický pomník Jindřicha Chalupeckého, ale prostredníctvom dialógu historických diel a prác súčasných umelkýň a umelcov, literátov, filozofiek a ďalších osobností reflektovať, čo z Chalupeckého myšlienok a aktivít je relevantné pre súčasnosť a čo nám môže byť nápomocné v umelecky, politicky, ľudsky i ekologicky neľahkých časoch.

Pálffyho palác

Kde sú ženy?

Termín: 8. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Kurátorka: Patrícia Ballx
V zbierke starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy sa dnes nachádza viac ako desaťtisíc diel na papieri (kresby a grafiky) pochádzajúcich spred roka 1900. Len niekoľko desiatok z nich však tvoria práce, ktoré vyryli alebo navrhli a nakreslili ženy. Keďže v minulosti neboli verejne prezentované, väčšina je dnes neznáma, stratená a neviditeľná. Pomocou týchto diel nazrieme do spoločenského, sociálneho a politického prostredia rôznych krajín v rôznych časoch a dozvieme sa niečo o postavení žien v dejinách umenia.
Grafické listy sú vystavené spolu so súčasnou inštaláciou Prítomnosť neprítomnosti, neprítomnosť prítomnosti, ktorej autorkou je Kata Mach, umelkyňa zaoberajúca sa feministickými témami.

Latentné revolúcie

Termín: 5. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Kurátorka: Anna Vartecká
Autorky: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Výstava je realizovaná ako pilotný projekt novovzniknutej Nadácie Miloty Havránkovej, ktorej partnerskými inštitúciami sú Stredoeurópsky dom fotografie, Galéria mesta Bratislavy a Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jej ambíciou je každoročne iniciovať a podporovať podobne koncipovanú výstavu dvoch už etablovaných fotografiek/-ov zo Slovenska a zahraničia, doplnenú o tvorbu mladej začínajúcej autorky/-a.

Avers – Revers alebo nič nie je také, ako sa zdá

Termín: 17. 2. – 17. 4. 2022
Kurátor: Milan Bočkay
Autor: Milan Bočkay
Milan Bočkay je tvorcom programu analytickej maľby na princípe trompe l’oeil (zrakového klamu) a členom výtvarného Združenia AR (Avance-retard). V centre Bočkayovej umeleckej koncepcie je odveký problém umenia a ilúzie, skutočnosti a fikcie. Čo je vlastne namaľované a čo je naozaj? Kde leží hranica medzi nimi? Tieto otázky rieši na základe precíznej staromajstrovskej techniky maľby, ktorou však skúma novodefinované výtvarné problémy vzťahov: maľby a kresby, plochy a priestoru, ilúzie a ilúzie ilúzie. Niekoľkonásobné ziluzívňovanie priestorových plánov, základných výtvarných výrazových prostriedkov však vedie maliara ďalej, k všeobecnej formulácii úvahy o podstate média.

Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu

Prezentácia výsledkov reštaurovania obrazu Rodina prešporského obchodníka Filipa Scherza de Vaszója
Termín: 24. 2. – 22. 5. 2022
Kurátorka: Mgr. Jana Luková
Reštaurátori: Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD., akad. mal. Anna Gregová
Odkrývame výsledky a nálezy druhého re-reštaurovania veľkorozmerného skupinového portrétu Rodina prešporského obchodníka Filipa Scherza de Vaszója, ktorý je od roku 1959 súčasťou zbierok galérie. Jeho autorom je taliansky umelec Jakub Marastoni (1804 – 1860), ktorý pôsobil i v Prešporku. Jedno z kľúčových diel našich zbierok stále púta pozornosť jedinečným príbehom, sondou do života dobre situovanej prešporskej rodiny v prvej polovici 19. storočia. Náročného procesu ošetrenia diela sa v roku 2019 ujali reštaurátorky GMB Barbara Davidson a Anna Gregová. Následne sa do projektu zapojili aj ďalší odborníci, čím vznikol komplexnejší obraz o tomto ikonickom diele z obdobia biedermeiera. Popri historickom kontexte vzniku diela a rodine Scherzovcov v analýze Eleny Kurincovej (Múzeum mesta Bratislavy) majú návštevníci galérie možnosť oboznámiť sa s výsledkami niektorých súčasných možností porovnávacieho fyzikálneho výskumu pri atribúcii výtvarných diel.

Múzeum prízrakov

Termín: 28. 4. – 25. 9. 2022
Autori projektu: Alexej Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
Zdá sa, že triedou, ktorá v 21. storočí dospela k svojmu triednemu uvedomeniu, nie je až tak vzývaný proletariát, ale tí najbohatší z bohatých. Od začiatku projektu v roku 2019 ubehli tri roky, svetom sa prehnalo niekoľko vĺn pandémie a podľa štatistík je víťazstvo miliardárov triumfálne a nezastaviteľné. Ekonomická nerovnosť sa zvýšila o stovky percent. Jej riešenie sa nepohlo ani o promile. Už nejde len o ľudský svet, celá planéta a jej zdroje sú v súkromných rukách. Spoločenské záujmy definuje pár zbohatlíkov. Kam teda zmizol proletariát? Ako subjekt dejín mal predsa viesť k vyriešeniu ekonomických rozporov kapitalizmu a nasmerovať ľudstvo k spravodlivejšej spoločnosti, minimálne k lepšej budúcnosti. Je proletariát stále tu a len sám seba nie je schopný rozpoznať? Alebo táto trieda už neexistuje a sú len rôzne skupiny utláčaných bez spoločného menovateľa?

Gisela Weyde. Od Atény k Hére

Termín: 9. 6. – 4. 12. 2022\ Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
Autorka: Gisela Leweke-Weyde
Monografická výstava Gisely Weyde predstaví jej zložitú umeleckú a kunsthistorickú dráhu, jej zásluhy v dejinách výtvarného umenia v Bratislave, ako aj jej prvenstvá v dejepise vizuálneho umenia na Slovensku. Gisela Weyde študovala na Akadémii výtvarných umení v Budapešti a na univerzite vo Viedni (klasickú archeológiu a kunsthistóriu). Bola zamestnaná ako pomocná kustódka v Mestskom múzeu v Bratislave a patrila medzi významných odborníkov, ktorí sa v medzivojnovom období aktívne angažovali v ochrane kultúrnych pamiatok. Vo svojej práci sa sústredila na dejiny staviteľskej pozostalosti Bratislavy, formou kartotéky systematicky spracovávala dejiny mesta a pravidelne publikovala v dobových novinách i časopisoch.

BIATEC Keltská mincovňa

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.

Tekuté piesky

Termín: 3. 11. 2022 – 19. 2. 2023 Kurátorka: Anna Vartecká
Autori*ka: Martin Štrba, Martin Kollár, Ester Sabik
Výstava bude v poradí druhým projektom Nadácie Miloty Havránkovej (založenej v roku 2021). V súvislosti s nadačným konceptom, zameraným na podporu prezentácie fotografickej tvorby nielen etablovaných, ale i začínajúcich autorov*iek. Výstava Tekuté piesky predstavuje generačne širšie rozloženú líniu špecifického tvorivého prístupu k fotografii, kde je evidentná tak jej principiálna blízkosť s inými vizuálnymi médiami, ako i ohromujúca formálna vzdialenosť, ale predovšetkým veľká estetická, výrazová i obsahová synergia vychádzajúca z takýchto intermediálnych spojení. Mimoriadny dôraz je často kladený na budovanie obrazového priestoru, ktorý akoby odkazoval na postupy renesančných či iných klasických maliarov. Využívajú napätie vychádzajúce z asociatívneho spájania takmer nespojiteľného. Opierajú sa o akési kolektívne vedomie univerzálnych komunikačných kódov a zároveň o individuálnu skúsenosť jednotlivca, ktorá výsledný obsah obrazov vždy jedinečne posunie.

Erwin Wurm. Umelec prosiaci o milosť

Termín: 2. 10. 2022 – 29. 1. 2023 Kurátor: Aurel Hrabušický
Autor: Erwin Wurm
Výnimočné miesto v 32. ročníku Mesiaca fotografie patrí rozsiahlej výstave Erwina Wurma, autora, ktorý slobodne prekračuje hranice fotografie a sochárstva. Jeho vtipné, ale aj štipľavo ironické komentáre k stavu civilizácie, sú vizuálne neobyčajne príťažlivé, ale pritom otvárajú priestor na diskusiu o hodnotách, umení a kultúre. Už dávno Bratislava nemala možnosť navštíviť rozsiahlu výstavu takejto hviezdy svetového umenia. Výstava tohto výnimočného umelca je usporiadaná v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy.