Výročná správa GMB za rok 2023

Pridané 18. 4. 2024
Galéria mesta Bratislavy (GMB) vstupuje do povedomia verejnosti ako inkluzívna a programovo aktuálna mestská zbierkotvorná inštitúcia. Orientácia na budúcnosť tvorí bázu hlavnej činnosti galérie. Usilujeme sa o uplatňovanie súčasných štandardov prioritne v oblasti správy, odbornej ochrany a v sprístupňovaní zbierok, zároveň však ponúkame priestor pre kritickú revíziu minulosti a interpretáciu súčasného umeleckého diskurzu.

Video verejný odpočet

Rok 2023 bol významným míľnikom najmä pre zbierkový fond GMB, ktorý tvorí viac ako 35 600 zbierkových predmetov – diel výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu rôznych historických období a súčasnosti. Dokončenie vybavenia nových depozitárov a začiatok sťahovania zbierok znamená zhodnotenie niekoľkoročného úsilia a intenzívnej práce odborných zamestnancov galérie a múzea, realizačných tímov aj zástupcov zriaďovateľa. Vedenie Hlavného mesta SR Bratislava schválilo zámer na riešenie nových depozitárov vo februári 2020. Spustením ich prevádzky v júli 2023 GMB a MMB výrazne napredujú v kvalite starostlivosti o kultúrne dedičstvo mesta a jeho uchovávanie. Svojou expertízou prispelo k projektu aj reštaurátorské oddelenie GMB v partnerskej spolupráci s Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Výsledky výskumu zameraného na analýzu vzdušných mikroorganizmov umožnia šetrnejšie organizovať postupné sťahovanie zbierok, a nemenej dôležitým výstupom je aj zdieľanie skúseností a poskytovanie cenného know-how reštaurátorskej obci.
Rok 2023 výrazne akceleroval pozornosť divákov v prospech témy umenia vo verejnom priestore. V rámci svojich programových, výskumných a vzdelávacích aktivít GMB začlenila mapovanie a sprístupňovanie sochárskych diel na území hlavného mesta ako jedno z opatrení Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030. Odborný tím GMB posilnili personálne kapacity, ktoré tvoria verejne prístupnú online databázu umeniemesta.sk a dramaturgiu sprievodných programov projektu Umenie mesta. Vďaka spolupráci s mediálnym partnerom zverejňovala GMB nové poznatky z výskumu aj prostredníctvom pravidelnej rozhlasovej rubriky. Dlhodobým cieľom je prinášať informácie o význame, okolnostiach vzniku a príbehoch diel, o ich autoroch, použitých materiáloch či výtvarných technikách. Zámerom je tiež získať aktuálne údaje o stave a presnom umiestnení diel, ich GPS súradniciach, vlastníkoch a správcoch. Pri väčšine diel vo verejnom priestore sú príčinou chýbajúcej starostlivosti a nevhodného zaobchádzania práve nejasné vlastnícke vzťahy. GMB je jedným z aktérov participujúcich na rozsiahlej agende a plní prioritne vzdelávaciu rolu. Gestorom koncepčného narábania s monumentmi mesta je Oddelenie kultúry magistrátu, ktoré sústreďuje aj podnety zo strany verejnosti. Zosúladenie marketingových a vzdelávacích aktivít s hlavnou činnosťou galérie realizuje GMB aj so zreteľom na zlepšenie ekonomických výsledkov. Hlavnou oblasťou investícií je správa a prevádzka pamiatkovo chránených objektov Mirbachovho a Pálffyho paláca a zabezpečovanie a udržanie si kvalifikovaných personálnych kapacít.
Budúcnosť GMB je úzko previazaná s víziou dostupného priestoru. Debarierizáciu vnímame nielen skrze minimalizovanie fyzických prekážok, ale aj v odstránení mentálnych a inštitucionálnych bariér, ktoré môžu obmedzovať širšiu participáciu. Radi by sme patrili v kultúrnom sektore k lídrom, ktorí sa neboja na seba vziať zodpovednosť za spoluvytváranie miesta, kde sa každý jednotlivec cíti vítaný a reprezentovaný.
Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. riaditeľka Galérie mesta Bratislavy
prev
next

na stiahnutie

Výročná správa za rok 2023