Reprodukcie

Poskytovanie na jednoúčelové použitie

GMB poskytuje digitálne reprodukcie diel zo zbierok v prípade, ak to uzavretá zmluva s majiteľom majetkových autorských práv alebo platné právo umožňujú.
Cena za digitálnu reprodukciu a doba, za ktorú budeme schopní vašej žiadosti vyhovieť, závisí od toho, či disponujeme dostatočne kvalitnou rozmnoženinou konkrétneho diela alebo ju pre vás vyhotovíme podľa dohody. Poskytnutie digitálnych reprodukcií diel posudzujeme individuálne podľa konkrétneho diela a účelu použitia. Za účelom výskumu (školské a vedecké práce, biografie) a edukácie (vzdelávacie pomôcky) poskytujeme reprodukcie zväčša bezplatne. Pre komerčný účel (publikácie, produkty, propagačné materiály) sa cena odvíja od viacerých faktorov a stanovuje sa individuálne.
Čas potrebný na vybavenie objednávky závisí od autorskej situácie konkrétnych diel a môže v niektorých prípadoch vyžadovať aj niekoľko týždňov. Odporúčame preto digitálne reprodukcie objednať v dostatočnom predstihu.
Žiadateľ digitálnej reprodukcie presne deklaruje účel použitia rozmnoženiny a tento sa zaväzuje dodržať. V prípade zmeny použitia zo strany žiadateľa môže dôjsť k porušeniu autorských práv.
Autorské práva na diela, ktoré sú predmetom objednávky, môže vlastniť, resp. spravovať aj iný subjekt, napr. autorská spoločnosť LITA, autori, dedičia. Ak sa vo vašej objednávke také diela vyskytnú, budeme vás informovať. V uvedených prípadoch je potrebné konzultovať povolenie na použitie s príslušným subjektom.

Vyberte si reprodukcie

Môžete si vybrať medzi 13 511 dielami GMB, ktoré nájdete na stránke webumenia.sk alebo použiť rešeršné služby GMB.
Rešeršné služby a poskytovanie údajov o zbierkových predmetoch sú spoplatnené. Cena za každú začatú hodinu je stanovená nasledovne:
Komerčné účely
5 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
20 € – zložitá rešerš
Vedecké a študijné účely
0 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
10 € – zložitá rešerš

Objednávka

V prípade záujmu objednať digitálnu reprodukciu nám prosím napíšte email a uveďte účel použitia na adresu:

Kontakt