Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Štefan Papčo: MORÉNA | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Štefan Papčo: MORÉNA

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
27. 9. 2010 - 17. 4. 2011
Kurátor: Richard Gregor

Moréna*, site specific inštalácia, Mirbachov palác, preglejka, 13 x 7 x 3m

Pozvánka

Kontext projektu

Pilotný projekt Štefana Papča pre nový výstavný priestor Galérie mesta Bratislavy je dôležitým nadviazaním na hodnotnú tradíciu prác site-specific, ktorá na Slovensku dominovala v umení inštalácie 90. rokov 20. storočia. V priestoroch bývalých tovární a synagóg (v Trnave, Šamoríne, Poprade, Liptovskom Mikuláši) vytvorili mnohí z našich umelcov svoje najdôležitejšie diela – aj vďaka veľkorysej mierke, ktorá im umožňovala vyjadriť sa bez obvyklých limitov, ktoré majú klasické galerijné interiéry. V poslednom období sa tento typ tvorby dostal u nás do úzadia najmä z praktických dôvodov (vysoké náklady, komplikovaná inštalácia, väčší záujem inštitúcií o módnejšiu maľbu a podobne). Ako nám ukázalo posledné Benátske bienále, rozmerné priestorové inštalácie vo svete zažívajú svoj revival, novú vlnu, čiže možno očakávať jeho opätovný rozmach v blízkej budúcnosti aj u nás. O to významnejším krokom je fakt, že sa na zaplnenie tejto medzery v Galérii mesta Bratislavy práve teraz zavádza novo zrekonštruované podkrovie (Medzipriestor). Zdôrazniť tiež treba, že u nás ide po prvý raz o priestor pre site-specific na pôde tradičnej galerijnej budovy a tiež o prvý, takto špecializovaný priestor v Bratislave. Štefan Papčo je veľkým prísľubom mladej slovenskej sochárskej a výtvarnej scény. Chápe, že socha a priestorové médiá nemusia dnes vznikať len ako verejná štátna pomníková zakázka – čo zväzuje ruky väčšine našich kvalitných sochárov. Niektoré jeho diela sa odvolávajú na objekty a inštalácie, ktoré pred časom rezonovali najmä na českej scéne, kde boli výstupom tradície umenia objektu posledných troch desaťročí – Papčov formálny zdroj je však inde. Spočíva vo fakte, že autor je aktívnym horolezcom a týmto sa kóduje aj jeho prístup ku svojej tvorbe – cez vzťah k priestoru, jeho možnej mierke, vzťah k prírode a aj chápanie človeka a jeho možností v nej. Ako sám hovorí: „vedome a plynule prepájam svoju outdoorovú horolezeckú skúsenosť v extrémnych prírodných podmienkach so svojím umením prezentovaným zväčša v uzavretom, umelom „indoor-e“ galérií“. Tento, zdanlivo jednoduchý aspekt má svojím spôsobom veľmi provokatívnu vizualizáciu.
Jeho objekty zväčša ovládnu celý nový priestor a vymedzia sa voči nemu; najmä vďaka rozmernosti vytvoria vlastnú, možno dokonca konkurenčnú architektúru. (Aj v inštalácii plánovanej pre GMB nebude jasné, ktorá štruktúra prerastá ktorú – či pôvodná – galerijná, alebo samotné, tak ako vždy intervenujúce dielo.) V niektorých prípadoch zas môžeme objekt ako nadrozmerný suvenír, poukaz, trojrozmerný dokument. Dôležitá umelecká nadstavba, ktorou sa autor od skončenia školy zaoberá spočíva v jeho polemike s minimalizmom; ide však o polemiku veľmi „korektnú“ a hĺbavú – dôvod môžeme vidieť práve v extrémnej zážitkovosti a zároveň pokore, ktorá sa spája s horolezectvom. Ide o dôležitý, autentický a u nás doteraz neuplatnený postoj k minimalizmu, ktorý je jedným z hlavných fundamentálnych zdrojov pre svetové sochárstvo 2. polovice 20. storočia a u nás má iba veľmi málo kvalitných nasledovníkov.
Táto výstava a katalóg k nej bude ideálnou príležitosťou na zamyslenie sa nad naznačenými súvislosťami Papčovej tvorby a taktiež bude inšpiráciou pre úvahu o fenoménoch aktuálneho slovenského sochárstva všeobecne.                                                  

Richard Gregor


Popis projektu

Z opotrebovanej preglejky lezeckej steny sú vytvorené rozmerné modely skalných blokov, teda prvky pôvodného horského prostredia. Forma osadenia do priestoru tvorí ilustráciu pohybu skalnej masy, ktorá je vďaka systému pevných trámov pozastavená. 
Nadbytok zle usporiadanej hmoty je vďaka gravitácii sprevádzaný stratou stability a následným pádom. Paralelné, autonómne (sochárske) procesy a zásahy v rozdielnych priestoroch načrtávajú smerovanie úvahy o povahe prirodzeného.
Nebezpečie z reálneho zasypania priestoru a riskantného prechodu popod masu skál ostáva vo virtuálnej rovine, ktorá je podčiarknutá vizuálnym dojmom a predstavou z pohybu v kyber priestore.

Inštalácia Moréna je vizuálna modelácia úvahy o vzájomných vzťahoch a pohybe v troch rozdielnych sférach. Prvú sféru predstavuje horské prostredie so svojimi prirodzenými procesmi, premenami a s nimi úmerne spojenými potenciálmi.  Druhou sférou je urbánne prostredie, ktoré je predurčené a projektované na dlhodobé fungovanie spoločnosti. Poslednou oblasťou je virtuálne kyber prostredie, ktoré sa v súčasnosti najmä vďaka internetu teší masívnemu rozvoju a s ktorým je zároveň spájaná strata podnetov a priameho dotyku s realitou. Aktuálna je otázka o súčasných postojoch k vytvoreným hodnotám, taktiež o našej schopnosti spracovať a využiť ich pozitívne špecifiká.
    
Umelá horolezecká stena svojím charakterom, osadením a spôsobom využitia tvorí pomyselný prienik predstavených množín. Ideový charakter umelých lezeckých stien je  generovanie priestoru na efektívne zvelaďovanie fyzických schopností s dôrazom na čo najvššiu bezpečnosť zúčastnených.  Ide o syntetickú náhradu prirodzeného prostredia, ktorá ovplyvňuje a čiastočne devalvuje pôvodnú ,nielen katarznú filozofickú podstatu horolezectva.  Napriek tomuto faktu desať rokov lezenia v uzavretom priestore zmenilo vzhľad materiálu umelej steny. Denné tréningy a s tým spojené opotrebovanie preglejky sa priblížilo svojím vzhľadom na jednej strane k pôvodnému vizuálnemu charakteru skaly, na druhej zas jednoduchým 3D vizualizáciám z 90tych rokov. Potvrdzuje sa tým sila, fyzickosť a zároveň relatívne limity virtuálneho prežívania v danom prostredí.

Štefan Papčo

* Moréna je skalná suť, balvany a bloky, tvoriace val nesený ľadovcom. Materiál tvoriaci morénu je gravitačne nevytriedený, čo znamená že sa skladá z veľkých balvanov ako aj mikroskopického ílu.
Zdroj: Wikipedia

.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Radovan Čerevka, Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Oto Hudec, Martin Kochan, Martin Kollár, Dávid Koronczi, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Michal Moravčík, Ilona Németh, Katarína Poliačiková, Tomáš Rafa, Emília Rigová, Pavla Sceranková, Emöke Vargová
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.