Výzva na novú vizuálnu identitu GMB

Pridané 18. 5. 2021
Vizuálna identita a grafické služby
pre Galériu mesta Bratislavy 2021 – 2022
Galéria mesta Bratislavy vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na tvorbu novej vizuálnej identity a grafické služby na rok 2021 - 2022. Výzva je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby.
Výzva bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác. Do druhého kola na základe hodnotenia odbornej komisie postúpia 4 finalisti, ktorí vypracujú návrh na vizuálnu identitu s použitím súčasného loga GMB na vybraných aplikáciách. Víťaz druhého kola pre GMB vypracuje vizuálnu identitu, vrátane dohodnutých aplikácií, bude sa dizajnérsky podieľať na tvorbe novej webstránky inštitúcie v spolupráci s oddelením Inovácií magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a bude poskytovat grafické služby v rokoch 2021 a 2022.
Odmeny a predpokladaná hodnota zákazky
1. kolo – bez odmeny (skicovného) za dodanie podkladov
2. kolo – odmena (skicovné) za vypracovanie návrhu vizuálnej identity: 400 €* (vrátane víťaza)
Predpokladaná hodnota zákazky pre víťaza: 19 000 €*
* pre subjekty, ktoré sú platcami DPH platia uvedené sumy vrátane DPH 20 %.
Verejný obstarávateľ predpokladá, že v roku 2021 bude čerpaná suma do 10 000 €.
Celková predpokladaná hodnota zákazky (vrátane skicovného pre všetkých účastníkov 2. kola): 20 600 €
Odborná porota:
Zuzana Lednická – grafická dizajnérka
Pavlina Morháčová – grafická dizajnérka
Martin Bajaník – grafický dizajnér
Katarína Trnovská – riaditeľka Galérie mesta Bratislavy
Zuzana Ivašková – vedúca oddelenia kultúry magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy
náhradník: Boris Meluš – grafický dizajnér
Odborný garant: Únia grafických dizajnérov Slovenska
Harmonogram predkladania ponúk:
1 kolo:
Vyhlásenie verejného obstarávania: 18. máj 2021
Termín na odovzdanie podkladov do 1. kola: 7. jún 2021 do 10:00 ráno
Vyhlásenie vyhodnotenia 1. kola: 10. jún 2021
Oslovenie finalistov 2. kola: 11. jún 2021
2 kolo:
Termín na odovzdanie návrhov do 2. kola: 12. júl 2021 do 10:00 ráno
Online prezentácia návrhov pred komisiou: 13. júl 2021
Vyhlásenie výsledkov 2. Kola: 15. júl 2021
Podpísanie rámcovej dohody: júl 2021
Predpokladaná spolupráca s víťazom: júl 2021 – december 2022
Prílohy:
Príloha č. 3 – Logo manuál GMB
Príloha č. 4 – Identita GMB
Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Novotná
Manažérka pre publicitu / Manager PR
tel.: + 421 949 012 637
Doplnenie:
20. 5. 2021 Update dokumentu vvýzvy na predkladanie ponúk na vizuálnu identitu pre GMB.
Doplňujúce informácie na základe prijatých otázok:
Môžu sa do výzvy zapojiť dizajnéri z Česka, resp. zo zahraničia?
Áno, musí byť ale dodržaný komunikačný jazyk uvedený vo výzve: slovenčina alebo čeština. Účasť uchádzačov z iných krajín nie je vylúčená.
Termín na prihlásenie sa do 1. kola je do 7.6. do 10 hod. stačí zaslať portfólio prác? Stačí Vám to poslať elektronicky mailom na adresu? Alebo je potrebné to aj inak doručiť? Je v poriadku PDF formát, mate nejak obmedzenú veľkosť emailovej schránky? A ktoré z tých piatich príloh treba zaslať už v prvom kole ? Len prihlášku či už aj cenovú ponuku aj predpodpísanú rámcovú zmluvu?
Do 1. kola je potrebné poslať nasledujúce prílohy:
1. kolo:
● Obsah ponuky:
○ Portfólio vo formáte PDF zostavené minimálne zo šiestich ukážok realizovaných prác alebo projektov uchádzača z oblasti komunikačného resp. grafického dizajnu, z ktorých minimálne dve musia byť ukážkami z oblasti vizuálnej identity, korporátnej identity, brandingu či inej formy budovania značky a minimálne dve musia zahŕňať aj dizajn webovej stránky alebo inej online aplikácie.
○ Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
○ Vyplnenú a podpísanú Prihlášku a čestné vyhlásenie, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
● Odborná porota na neverejnom zasadnutí vyhodnotí na základe stanovených kritérií podklady všetkých uchádzačov 1. kola a následne určí maximálne 4 uchádzačov, ktorí sa stanú finalistami a postúpia tak do 2. kola. Všetci uchádzači budú informovaní e-mailom o vyhodnotení a dosiahnutom počte bodov.
Limit veľkosti schránky je 20 MB na jeden e-mail, v prípade väčších súborov je možné poslať link na stiahnutie.
Referencie požadované v prvom kole môžu byť v akomkoľvek jazyku? Ponuku a všetky dokumenty dodáme samozrejme v slovenčine/češtine, tak ako je uvedené. Čo sa ale týka portfólia prác, môžeme využiť aj zahraničných klientov, pre ktorých vznikli práce aj v inom jazyku ako čeština/slovenčina?
Portfólio s prácami je potrebné poslať vo formáte PDF, v tomto formáte môže byť použitý aj iný jazyk ako SK/CZ, ideálne angličtina, takže pokojne môžete zahrnúť zahraničné príklady prác.
Ako predpokladanú hodnotu zákazky uvádzate 19 000 Euro pre víťaza (10 000 Euro - čerpanie v r. 2021; 20 600 Euro - hodnota zákazky vrátane skivocného pre účastníkov.) Chápem teda správne, že pre stanovenie ponukovej ceny je pre nás východzia hodnota zmienených 19 000 Euro?
Áno, nakoľko musíme vo výzve uvádzať celkovú hodnotu, vrátane skicovného, celková hodnota je 20 600 Euro z toho je 1 600 Euro skicovné pre účastníkov. Maximálna cena za grafické služby je teda 19 000 Euro.
Veľmi rada by som sa zúčastnila, portfólio mám online, je možné miesto PDF zaslať link na moju webovú stránku, prosím?
Bohužiaľ online portfólio na webovej stránke nie je postačujúce, portfólio je potrebné zaslať mailom vo formáte PDF.
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v 1. kole