Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
V roku 1993 tu bola sprístupnená nová stála expozícia nazvaná Obrazáreň, v ktorej bolo zastúpených viac než 60 zbierkových predmetov GMB. Výber diel zostal až na drobné zmeny zachovaný až do roku 2018, keď boli na žiadosť magistrátu obsahovo upravené expozície v troch prechodných miestnostiach v severnom krídle orientovanom do nádvoria. Dovtedajšie tu vystavené diela boli nahradené portrétmi osobností, s ktorými sú spájané dejiny Bratislavy (resp. Prešporka). Tematicky boli rozdelené podľa predstaviteľov cirkevnej hierarchie, šľachty a zástupcov mestskej správy. Vo vstupnom salóne návštevníkov zaujmú najmä reprezentačné portréty vybraných panovníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu, z ktorých najstaršie boli pôvodne umiestnené v dnes už nejestvujúcej radnej sieni Starej radnice. V piatich salónoch s výhľadom na námestie je nainštalovaná vzácna a unikátna kolekcia šiestich anglických tkaných tapisérií z Mortlaku. Z ďalších vystavených výtvarných diel tu dominujú najmä obrazy s biblickou tematikou z dielní talianskych autorov 16. a 17. storočia. V malých, južne orientovaných miestnostiach sú umiestnené súbory holandského a flámskeho žánrového maliarstva 17. storočia.
Načítava sa...

Vybrané diela

Angelo Caroselli: Kristus a stotník v Kafarnaume. 1620 – 1630, olej na plátne, 110 x 149 cm.
Angelo Caroselli: Kristus a stotník v Kafarnaume. 1620 – 1630, olej na plátne, 110 x 149 cm.
Friedrich Johann Gottlieb Lieder: Portrét Ferdinanda V. 1840, olej na plátne, 126,5 x 98,5 cm..
Friedrich Johann Gottlieb Lieder: Portrét Ferdinanda V. 1840, olej na plátne, 126,5 x 98,5 cm..
Anglický maliar z 1. polovice 19. storočia: Portrét mladej šľachtičnej. Okolo 1820, olej na plátne, 89,7 x 70,9 cm.
Anglický maliar z 1. polovice 19. storočia: Portrét mladej šľachtičnej. Okolo 1820, olej na plátne, 89,7 x 70,9 cm.

Vstupné

Budova Primaciálneho paláca je v správe magistrátu hlavného mesta. Viac informácií o vstupnom a otváracích hodinách získate na:

Publikácia

 Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach Galérie mesta Bratislavy
Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach Galérie mesta Bratislavy