Novodobý romantizmus

Príroda a krajina, nostalgický pátos a utopický idealizmus ako princípy v tvorbe nastupujúcej generácie.
Vystavujúci autori: Marek Burcl, András Cséfalvay, Dominik Hlinka, Miroslava Kučišová, Soňa Patúcová, Zuzana Pustaiová, Erik Sikora, Juraj Starovecký, Juraj Toman, Petra Vojteková
Výstavný projekt Novodobý romantizmus s podtitulom Príroda a krajina, nostalgický pátos a utopický idealizmus ako princípy v tvorbe nastupujúcej generácie sa zameriava na poukázanie analogických znakov v súčasnom slovenskom vizuálnom umení a v umení obdobia romantizmu. Paralely medzi aktuálnym umeleckým prejavom a romantickým hnutím konca 18. a prvej polovice 19. storočia expozícia demonštruje prostredníctvom tematickej škály diel, ich kompozičnej skladby i celkovej atmosféry. Spätosť s romantizmom sa taktiež zdôrazňuje aj skrz samotných zvolených umelcov, ktorých životné postoje a zmýšľanie sú častokrát protichodné s väčšinou spoločnosti. Sledovaním konkrétneho fenoménu v tvorbe konkrétnej generácie má výstava za cieľ upriamiť pozornosť na novú tendenciu v súčasnom umení, a tým prispieť k jeho teoretickému diskurzu.
Koncepcia sa pritom orientuje na autorov prevažne narodených v druhej polovici 80. rokov minulého storočia, teda na generačnú vrstvu, vyrastajúcu v demokratickom usporiadaní a priamo neovplyvnenú ideológiou či praktikami predchádzajúceho komunistického režimu. Vybraná skupina predstaviteľov napriek možnosti žiť a tvoriť na komfortnej, de facto neobmedzenej platforme slobodného prejavu, predsa však určitým spôsobom protestuje proti nastaveniu súčasného sveta, rovnako i jeho umeleckej prevádzky. Akoby sa nedokázali prispôsobiť preferenciám kapitalistického trhu s umením, uprednostňujúcemu skôr výraz pred obsahovým posolstvom či technickou stránkou diela alebo vyžadujúcemu značné manažérske schopnosti umelca. Ich vlastné situovanie do doby postinformačnej spoločnosti s jej rýchlym tempom, prehnanou konzumpciou a nízkymi hodnotami je pre nich bytostne nevyhovujúce. Zo skúmanej línie mladých autorov je preto cítiť isté sklamanie, rozčarovanie z nenaplnených cieľov a túžob, skepsu, iróniu i sarkazmus, čo bezprostredne premietajú do svojej tvorby.
Výstava prezentuje diela desiatich výtvarníkov, ktoré vznikli v priebehu posledných rokov, potvrdzujúce tak vysokú mieru aktuálnosti danej problematiky. Zároveň zahŕňa rôzne médiá (maľba, fotografia, objekt, video, digitálna kresba), čím sa upozorňuje na širšie rozpätie pozorovaného javu v umeleckej produkcii, ako sa aj tým napokon odôvodňuje jeho samotná existencia. Diela popritom reflektujú rozličné polohy romantizujúceho názoru: útek do prírody a krajinárske motívy – či už špecifické alebo imaginárne, melanchóliu, nostalgiu za minulosťou, utopické snenie alebo idealizáciu nepriaznivej skutočnosti. Prevláda citové zafarbenie a intímny, clivý charakter. Novodobý romantizmus hovorí o lyrizácii súčasného sveta čerstvou generáciou umelcov ako ich osobnom prostriedku úniku pred (tragickou) realitou.
Výstava je víťazným projektom 12. ročníka programu Galérie mesta Bratislavy Štipendium Radislava Matuštíka, určeného študentom a mladým kurátorom.
Mária Janušová