Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Fedor Kriška 1935-2011 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

Fedor Kriška 1935-2011

Fedor Kriška

Výtvarný teoretik, galerista a publicista sa narodil 1. júna 1935 v Tisovci, ktorý mal za sebou značný kultúrny a spoločenský rozmach. V Tisovci navštevoval aj gymnázium, v rokoch 1954 až 1958 študoval Dejiny umenia a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tesne pred ukončením štúdií bol zo školy ako  synovec Vladimíra Clementisa vylúčený. Napriek nedokončenému vzdelaniu vzhľadom na jeho odbornú činnosť od roku 1963 do roku 2000 pôsobil v Galérii mesta Bratislavy ako odborný pracovník, námestník pre hlavnú činnosť a v rokoch 1993 až 1996 bol poverený jej vedením.  Počas dlhoročného pôsobenia vo funkcii námestníka GMB vo výraznej miere pripravoval dramaturgiu výstav GMB, v mnohom zabezpečoval chod galérie a odborne pripravoval množstvo výstav a projektov. Dôležitým bolo pre neho budovanie profesionality v galerijnej práci, osobne ho naplňovalo neustále stretávanie sa s mnohými zaujímavými ľuďmi. Galéria by podľa jeho slov mala „svojho návštevníka obohacovať: či už v oblasti estetického a citového zázemia, alebo v rozširovaní vedomia kultúrno-historických súvislosti minulých storočí, ako aj pomáhať pochopiť vývin a najsúčasnejšie trendy v domácej a zahraničnej kultúre a umení. Mala by svojho návštevníka oslovovať, mala by mu odovzdávať pozitívne impulzy k životu, rozširovať jeho schopnosti imaginatívneho vnímania sveta...“ V roku 1993 preberal Galériu mesta Bratislavy v zložitom postavení, ktoré bolo zapríčinené najmä výrazným redukovaním finančných príspevkov zo strany magistrátu a neprideľovaním žiadnych financií na nákup umeleckých diel. Uskutočňovaniu dlhodobejších vízií mu bránilo aj jeho nemenovanie za riaditeľa GMB, resp. nevypísanie výberového konania na miesto riaditeľa. Okrem toho musel čeliť pokusom o násilné a nezmyselné zlúčenie Galérie mesta Bratislavy s Mestským múzeom (dnes Múzeum mesta Bratislavy). Napriek tomu sa mu podarilo udržať pomerne vysokú úroveň realizovaných výstav, vďaka kontaktom najmä so zahraničnými  kultúrnymi inštitúciami v Bratislave zabezpečil aj realizáciu viacerých významných zahraničných výstav na pôde GMB. Podporoval svojich pracovníkov vo vzdelávaní, umožňoval im zúčastňovať sa rôznych programov, seminárov či štipendií a obhajoval samostatnosť a koncepčnú tvorivosť odborných pracovníkov. V roku 1996 bol po nástupe na miesto riaditeľky GMB Zuzany Hanzelovej preradený na miesto kurátora, po nástupe Ivana Jančára na miesto riaditeľa GMB o rok neskôr bol menovaný za námestníka riaditeľa.
Kurátorsky pripravil desiatky výstav a katalógov slovenského umenia 20. storočia doma i v zahraničí. Ako jeden z prvých sa začal systematicky venovať autorom zo Skupiny Mikuláša Galandu. Z výstav realizovaných v priestoroch GMB uveďme aspoň niekoľko významných:   Milan Laluha (1967), Alexander Ilečko: Sochy, kresby, keramika (1970),  Ondrej Zimka (1981), Albín Brunovský (1989), Jozef Jankovič 1960 – 1990 (1990), Veronika Rónaiová.  Enigma (1998). Od roku 1991 sa podieľal na projekte výstav 6+6 (neskôr 6+7) spočívajúcej v slobodnom výbere autora na prezentáciu v GMB, ako hlavný kurátor sa podieľal na projekte Rozpamätávanie 1 – 9, ktorý sa začal realizovať už v roku 1990 a pokračoval až do roku 1998 a mal za ambície nanovo mapovať slovenské výtvarné umenie od roku 1948 až po súčasnosť.   Z výstav mimo priestorov GMB spomeňme: Albín Brunovský. Landengalerie, Berlín (1967), Jozef Šturdík. Galerie Václava Špálu, Praha (1974), Paľo Tóth: Sochy, Kresby 1967 – 1979, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín (1979), Michal Studený: Obrazy 1973 – 1983. Galéria C. Majerníka, Bratislava (1983), Dušan Polakovič. Chvála bláznivosti. Perugia Gallery, Bratislava (2004), Ján Berger a Xénia Bergerová. Jarný dvojhlas. Martin (2006), Milan Bočkay a Klára Bočkayová. Podobné a rozdielne dialógy. Martin  (2006).
Počas svojho pôsobenia publikoval v dennej i odbornej tlači množstvo umenovedných statí s výrazným literárnym akcentom.  Až po svojom odchode s Galérie mesta Bratislavy sa začína venovať intenzívne aj rozsiahlejším publikačným projektom a v priebehu prvého desaťročia 21. storočia bol autorom alebo spoluautorom viacerých monografií, ako Miroslav Cipár (2002), Magický svet Dušana Kállaya (spolu s Ivanom Jančárom, 2004), Miroslav Cipár: Knihy, kresby, ilustrácie (2005), Agnesa Sigetová (spolu s Ivanom Jančárom, 2007), Katarína Vavrová (2008), Kamila Štanclová: Dni a sny (2009). V  roku 2005 sa za dovtedajšiu umenovednú činnosť v odbore dejín moderného umenia stal laureátom Ceny Mariana Várossa. Uskutočnil viacero súkromných študijných ciest po európskych mestách, ako Paríž, Londýn, Benátky, Florencia, Rím, Kassel a mnohé ďalšie. Popri publikačnej činnosti externe aj naďalej spolupracoval s Galériou mesta Bratislavy, kde realizoval niekoľko výstav, ako Stará Bratislava očami Milana Dobeša, 2003; Malé grafické formy Hommage a Karol Ondreička 1974 – 2003, 2003, Agnesa Sigetová: Dvadsať rokov na šikmej ploche, 2003 (spolu s Ivanom Jančárom), autorsky spolupracoval aj s ďalšími kultúrnymi inštitúciami.

        Ivan Jančár

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.