Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

GMB kaviareň – obchodná verejná súťaž | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

GMB kaviareň – obchodná verejná súťaž

Účel nájmu je prevádzkovanie kaviarne s poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu nefajčiarskeho typu. Nájomca bude povinný prispôsobiť svoju prevádzku v prvom rade programovým prioritám GMB (vernisáže, tlačové konferencie, sprievodný program – kino na nádvorí, koncerty, čítačky, diskusný program). Programová podpora zo strany nájomcu bude vítaná, musí však byť v súlade s víziou GMB. Účel nájmu musí byť v súlade v súlade s nasledovnými ideami: 


Koncepcia / filozofia prevádzky kaviarne: 

Sortiment: produkty od lokálnych dodávateľov – káva, domáce limonády, autentické a naturálne vína, koláče, sendviče, šaláty, polievka dňa. 


Princíp kaviarne: 

Raz týždenne ochutnávka kávy resp. lokálneho dezertu s tradíciou 


Kultúrny a sprievodný program:

Raz týždenne živá hudba (moderný jazz, elektronická hudba, klasická hudba) 

Každú poslednú nedeľu v mesiaci brunch.


Organizovanie eventov v spolupráci s GMB: 

5 – 8 vernisáží výstav ročne (harmonogram eventov bude odsúhlasený min. dva mesiace vopred) 

 

5 – 10 tlačových konferencií ročne (harmonogram eventov bude odsúhlasený min. dva mesiace vopred) 

 

3 – 4 knižných krstov ročne (harmonogram eventov bude odsúhlasený min. dva mesiace vopred) 

 

Úprava priestoru: 

Architektúra vychádza z jedinečnosti miesta (bývalé konské stajne v parteri rokokového paláca). Priestor musí byť čistý (vyniknúť musia detaily palácovej architektúry). Priestor má cca 50 miest na sedenie v interiéry plus kapacita nádvoria. Od apríla do konca októbra je prepojený s exteriérovým nádvorím. Prezentácia ponuky v presklených chladiacich vitrínach. 


Harmonogram predkladania ponúk:


Obhliadky priestorov: 14. 07. 2021 o 13:00 h.

15. 07. 2021 o 13:00 h.


Doručenie súťažných návrhov: 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 do 14:00 h.

Otváranie obálok: 27. 07. 2021


Vyhodnotenia súťaže: Súťažné návrhy sa budú následne vyhodnocovať najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov.


Informowanie vyherca: 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže


Uznesenie 928/2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru vo výmere 107 m² a 30 m² na nádvorí, na prízemí stavby Mirbachovho paláca, súpis. č  416, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656, podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú, s podmienkami podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-24062021/bod-60/


Všetky podrobné informácie nájdete tu: Podmienky obchodnej verejnej súťaže


Prilohy: 

Príloha 1. Snímka z katastrálnej mapy

Príloha 2. Súhrnná technická správa

Príloha 3. Technická zpráva

Príloha 4. Projektová dokumentácia

Príloha 5. Pôdorys

Príloha 6. Fotografie súčasný stav 

Príloha 7. Nájomná zmluva - návrh


Kontaktná osoba: 

Mgr. Malákova Petra

e-mail: gmb@gmb.skNewsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.