Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Výsledky 2. kola Súťaže na expozíciu | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výsledky 2. kola Súťaže na expozíciu

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV PROJEKTOVEJ VEREJNEJ ARCHITEKTONICKEJ DVOJETAPOVEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave

 

 

Galéria mesta Bratislavy vyhlásila architektonickú súťaž s cieľom nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Víťazný návrh mal v sebe spájať kritéria architektonickej kvality vo vzťahu k priestoru, predmetom a histórii.

Súťaž prebehla v dvoch etapách. V prvej etape boli vybrané tri postupujúce návrhy zo štyroch prihlásených. Následne v druhej etape uchádzači v neverejnej prezentácii a následnej diskusii s porotou predstavili svoje návrhy na základe zadaných kritérií, dostupné na http://www.gmb.sk/sk/news/view/258  

 

O výsledkoch rozhodovala porota v nasledovnom zložení:

Prítomní hlasujúci členovia výberovej komisie:

Ing. arch. Eva Belláková, PhD

Mgr. art. Anna Jablonowska-Holy

Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD.

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Mgr. art. Martin Varga

 

Prítomní nehlasujúci účastníci zasadnutia výberovej komisie:

PhDr. Margaréta Musilová, nezávislá expertka

PhDr. Ivo Štassel, nezávislý expert

Ing. arch. Anna Gondová, spracovateľka súťažných podmienok

 

 

Galéria mesta Bratislavy, ako vyhlasovateľ projektovej verejnej architektonickej dvojetapovej neanonymnej súťaže, vyhlásenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“)

 

vyhlasuje za víťaza

 

na expozíciu „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave

 

 

Liška a spol. s r. o.

 

 

Hodnotiaca komisia rozhodla o poradí návrhov nasledovne:

1          Liška a spol. s r. o.    

2          zollstock, s. r. o. (Kočlík/Šíp)          

3          Ateliér Šimkovič - Žitňanský

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a úsilie, ktoré venovali súťaži GMB.

Víťaznému návrhu gratulujeme!

 

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov.

 

1. miesto

Liška a spol. s r. o.

Návrh k nahliadnutiu

 

Zdôvodnenie výberu víťaza: 

Návrh zahaľuje výstavný priestor do čierno-čiernej, z ktorej vystupujú iba výstavné artefakty. Najvýraznejším prvkom tohto "Blackbox" je sklenená podlaha pokrývajúca celú plochu výstavnej miestnosti. Táto pochôdzna vitrína vyzýva k objavovaniu archeologických nálezov, ktoré sa nachádzajú čiastočne pod ňou, čiastočne sú doplnené vybranými artefaktami voľne rozmiestnenými, resp. objavujúcimi sa v priestore. Fyzické predmety citlivo dopĺňajú tiež interaktívne multimediálne prvky. Porota tento návrh považuje za najviac invenčný najmä preto, že návštevníkovi dôvtipne ponúka možnosť  postupného objavovania artefaktov so simultánnou projekciou, ktorá mu predstaví historický kontext.

 

Odporúčanie: Preveriť technické riešenie vnútorného prostredia výstavného priestoru, aby vyhovovalo fyzickým artefaktom aj multimediálnym technológiám. Zvážiť možnosti väčšej plasticity podlahy, ktorá by umožňovala integrovať objekty teraz umiestnené v priestore, príp. využiť schodisko ako súčasť expozície.

 

 

2. miesto

zollstock, s. r. o. (Kočlík/Šíp)

Návrh k nahliadnutiu

 

Architektonický návrh vychádzajúci z princípu nájdeného pokladu ako nosnej myšlienky bol pretavený do minimalistického návrhu expozície! Jasná, do centra sústredená štruktúra truhlíc s “pokladmi" reflektuje tento princíp a dáva návštevníkovi jasnú trajektóriu poznávania keltského mincovníctva. Miestnosť samotnú spolu s jamou in situ návrh expozície zaujímavo začleňuje ako súčasť prezentovaných prvkov. Porota však napriek kvalitám definovala ako potencionálne problematickú pozíciu centrálnej expozície a podstropnej projekcie smerujúcej na steny. V tomto bode by dochádzalo pri väčšej návštevnosti k  vizuálno-prezentačným konfliktom. Napriek tomu čistota a jasná koncepcia si zaslúžia pozornosť.

 

 

3. miesto

Ing. arch. M. Žitňanský, Ing. arch. V. Šimkovič, Ing. arch. A. Mravík, Ing. arch. V. Mikovčák, spolupráca Ing. P. Matuška, Mgr. K. Krivosudská

Návrh k nahliadnutiu

 

Porota ocenila prehľadnosť súťažného návrhu spolu s implementáciou interaktívnych prvkov. Tento utilitárny spôsob expozície však považuje za príliš konvenčný s nedostatočným dôrazom na aspekt zážitku a objavovania v spojení s týmto archeologicky veľmi atraktívnym priestorom. Miestnosť, kde má byť umiestnená expozícia je miestom autentickej prítomnosti keltskej histórie, kde sa našli dôkazy potvrdzujúce činnosť mincovne a ľudské pozostatky dokumentujúce prítomnosť keltského oppida. Súťažný tím s touto myšlienkou čiastočne pracoval avšak porota je toho názoru, že návrhu sa nepodarilo uspokojivo pretaviť tento fakt do architektonického návrhu expozície. Návrh kladie dôraz na prezentáciu mincí, ktoré výstižne predkladá ako vysoko hodnotný artefakt, poklad. Návštevníka správnym spôsobom uvádza do nálady získania rešpektu voči historickej hodnote a odkazu keltského mincovníctva. Použitie štandardnej expozičnej vitríny, napriek tomu, že je kombinovaná s interaktívnymi dotykovými plochami, porota považuje za zásadne univerzálny a nevhodný pre zámer akým by vybrané artefakty mohli vtiahnuť návštevníkov do histórie. Katastrofický horizont, tri ľudské kostry objavené v šachtovitej jame, ktorá je súčasťou priestoru, zostali návrhom značne opomenuté. 

 

V neposlednom rade, návrhom predložený finančný odhad nákladov na realizáciu vysoko prevyšuje predpokladané investičné náklady Galérie mesta Bratislavy uvedené v súťažných podmienkach.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.