Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Výsledky verejnej obchodnej súťaže: Prenájom priestoru v GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výsledky verejnej obchodnej súťaže: Prenájom priestoru v GMB

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE – NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V SPRÁVE GALÉRIE MESTA BRATISLAVY ZA ÚČELOM PREVÁDKY KAVIARNE

 

Galéria mesta Bratislavy vyhlásila verejnú obchodnú súťaž s cieľom prenajať priestor v Mirbachovom paláci za účelom prevádzky kaviarne. Víťazný návrh mal v sebe spájať filozofiu prevádzky kaviarne, koncepciu kultúrnych programov, ekologické aspekty, ako aj koncepciu kvality produktov, ktoré by načrtli realistický obraz pre nastávajúcu spoluprácu s GMB, budúcu zmenu a rozvoj priestoru.

Súťaž prebehla v jednej etape, pričom samotnému vyhodnoteniu súťaže prebiehalo stretnutie výberovej komisie, na ktorom sa uskutočnilo otváranie obálok s ponukami a kontrolovala sa formálna úplnosť doručených návrhov. Do súťaže sa prihlásili 3 záujemcovia, ktorí predstavili svoje návrhy na základe zadaných kritérií dostupne na http://www.gmb.sk/sk/news/view/257

O výsledkoch rozhodovala porota v nasledovnom zložení:

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.

Bc. Pavol Beliš

Mgr. art. Anna Jablonowska-Holy

Mgr. Štefan Jurča

Mgr. Silvia Žitňanská

 

 

Galéria mesta Bratislavy ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s § 9a ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto

 

vyhlasuje za víťaza

 

verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru v správe GMB za účelom prevádzkovania kaviarne

 

Wirtshaus, s. r. o

 

Hodnotiaca komisia rozhodla o poradí návrhov nasledovne:

1          OLEKO s. r. o.

2          Wirtshaus, s. r. o.

3          COGITO COFFEE

 

Pred zverejnením výsledkov /dňa 4. 8. 2021/ vyhlasovateľ obdržal od uchádzača spoločnosti OLEKO, s.r.o., ktorý sa umiestnil na prvom mieste s najvyšším bodovým hodnotením, oznámenie o späťvzatí ponuky. Víťazom verejnej obchodnej súťaže sa z tohto dôvodu stal uchádzač, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a úsilie, ktoré venovali súťaži GMB.

Víťaznému návrhu gratulujeme!

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.