Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

GMB – PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

GMB – PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ

Galéria mesta Bratislavy vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú neanonymnú súťaž na novú expozíciu „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 


Vyhlásenie: 12. 07. 2021

Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 23. 7. 2021 o 15:00 hod

Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 27. 8. 2021 o 17:00 hod


Vyhlasovateľ: Galéria mesta Bratislavy

Sídlo: Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava – Staré Mesto

Druh podujatia: súťaž návrhov


Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave. Účelom súťaže je nájsť návrh, vypracovaný podľa scenára, vypracovaného autormi expozície, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadanie nadväzujúcej zákazky. 

Efektívne využitie relatívne malého priestoru expozície (18,5 m2) vyžaduje precízny návrh prepájajúci architektonické riešenie s modernými digitálnymi technológiami. Cieľom je pomocou projekčnej techniky a interaktívnych riešení priniesť do priestoru omnoho bohatší obsah a prezentovať kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov a atraktívnym zapojením návštevníka do interakcie. Priestor obohatí len niekoľko vybraných artefaktov, z ktorých každý vo svojej kategórii reprezentuje povahu a charakter prezentovaného kusu histórie. 

Návrh novej expozície predpokladá nový architektonický návrh, ktorý by počítal s prezentáciou šachtovitej jamy s ľudskými kostrami in situ ako aj prezentáciou bratislavského keltského mincovníctva, jej samotnej výrobnej činnosti ako aj rôznych typov mincí. 

Predmetom nadväzujúcej zákazky bude vypracovanie architektonickej štúdie a dokumentácie pre  realizáciu interiéru s riešením expozície, úpravy interiéru, architektonicko-dizajnových prvkov, technických prvkov, vitrín a pod. Ďalej bude predmetom zákazky vykonanie odborného autorského dohľadu a inžinierskej činnosti súvisiacej s vyššie uvedenými službami.

Honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v 2. etape súťaže je 1.500,- € bez DPH / účastník po splnení súčasných podmienok.


DRUH SÚŤAŽE

 • podľa predmetu súťaže: architektonická
 • podľa účelu súťaže: projektová  – vyhlasovateľ sa zaväzuje po ukončení súťaže rokovať o zadaní zákazky s víťazným účastníkom podľa článku 12.
 • podľa okruhu účastníkov: neanonymná, verejná, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov
 • podľa počtu etáp súťaže: dvojetapová

 


POROTA

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD

Ing. arch. Jakub Kopec AA CKA – predseda poroty

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Mgr. art. Martin Varga

Mag. arch. Kristína Rypáková


Náhradníci poroty

Mgr. Zuzana Jakalová

Ing. arch. Eva Belláková, PhD


Experti poroty

PhDr. Ivo Štassel (Mestský ústav ochrany v pamiatok v Bratislave)

PhDr. Margaréta Musilová (Mestský ústav ochrany v pamiatok v Bratislave, Slovenská archeologická spoločnosť).


ODMENA

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za každý návrh vo výške 1.500,- € bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky, vystavenej vyhlasovateľom na začiatku 2. etapy, vyplatená každému z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží návrh v požadovanom termíne a rozsahu. 


ROZSAH ODOVZDÁVANÝCH NÁVRHOV V 1. ETAPE

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3). Preferuje sa predloženie realizovaných projektov porovnateľného zadania a rozsahu. Súčasťou formátu bude textový popis v rozsahu: názov a miesto, autor, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, rozsah uchádzačom vykonaných projekčných fáz, výška investičných nákladov.


ROZSAH ODOVZDÁVANÝCH NÁVRHOV V 2. ETAPE

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v podobe koncepčnej štúdie v rozsahu:

Povinné:

 • pôdorys riešenej expozície v mierke 1:50
 • rezopohľady alebo pohľady na riešené steny expozície v mierke 1:50
 • axonometria
 • odhad nákladov na realizáciu 
 • v spodnej časti formátov uviesť identifikačné údaje uchádzača, informácia, kto je autorom koncepčnej štúdie.

 

Nepovinné (doplňujúce):

 • vizualizácie z ľudského horizontu
 • architektonický detail ilustrujúci základné princípy riešenia
 • ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke

 

Súťažné pomôcky budú automaticky zaslané účastníkom v druhej etape súťaže. 

Účastník predkladá všetky požadované doklady, vrátane príloh - Identifikácia účastníka a Čestné vyhlásenie, všetko v elektronickej podobe v dvoch verziách (verzia pre tlač CMYK s orezovými značkami a verzia pre web v RGB, 300 dpi), obidve na na e-mailovú adresu administrátora verejného obstarávania: Mgr. Petra Maláková, email: gmb@gmb.sk. Ako predmet e-mailu uvedie názov súťaže a názov účastníka: Súťaž BIATEC_ názov uchádzača.


Návrhy budú prezentované účastníkom osobne, za účasti poroty a prezentujúceho uchádzača v rovnakej časovej výmere pre každého uchádzača. Osobné prezentácie prebehnú v rozmedzí 30. 8. – 3. 9. 2021, presný dátum bude účastníkom oznámený vopred. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať prezentácie elektronicky, cez videokonferenciu (príp. obdobným spôsobom), v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.Súťažné dokumenty je možné stiahnuť tu:


1. IDENTIFIKÁCIA ÚČASTNÍKA A AUTOROV

2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

3. TECHNICKÝ SCÉNAR EXPOZÍCIE

4. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.