Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Prezentácia výsledkov reštaurovania diela Kráľovná anjelov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Prezentácia výsledkov reštaurovania diela Kráľovná anjelov

kaplnka sv. Jána Evanjelistu, Františkánska ulica
Stála expozícia

 

Vystavený obraz Kráľovná anjelov / olej na plátne, okolo r.1730-40, 5m  x 5,65 m / je zaradený v zbierkovom fonde Galérie mesta Bratislavy pod inventárnym číslom A2470 , kde bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru klariského kostola v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782 sa ukázala ako nesprávna. Fotografia asi z roku 1897-8, t.j. pred regotizáciou veže kostola ukazuje , že sa tam nenachádzal a že bol prinesený do kostola až v čase jeho úpravy pre účely múzea a snáď opäť aj ako funkčného liturgického priestoru. Vývoj udalostí – koniec vojny a víťazstvo socializmu v ČSR- bol s vysokou pravdepodobnosťou príčinou toho, že kostol ostal opustený a cez rozbité okná bolo dielo vystavené – minimálne až do roku 1960 - pôsobeniu počasia, vlhkosti, prachu, špiny, pričom na jeho hornú časť sa usádzali vtáky, ktoré ho pokryli hrubou vrstvou svojich exkrementov. Nevieme odkiaľ bol tento monumentálny obraz asi v roku 1943 do klariského kostola v Bratislave prinesený, čo nám sťažuje prípadné určenie autorstva konkrétneho maliara, resp. jeho maliarskej dielne, prípadne okruhu. Vieme však, že svojimi úctyhodnými rozmermi predstavuje plošne zatiaľ najväčší známy barokový obraz na Slovensku – má 28,25 m2. Ikonograficky ide o veľmi zriedkavý typ – malý Ježiško s lukom, ako súčasť koncentrovaného mariánskeho obsahu- čo nasvedčuje tomu, že objednávateľom diela, ako aj miestom určenia pre obraz takéhoto druhu musel byť kláštor, alebo kostol patrocínia Kráľovnej anjelov resp. rehoľa, ktorej mariánska úcta bola podstatnou súčasťou jej spirituality. Poslaním sakrálnych obrazov tohto druhu je vizualizácia konkrétneho teologického obsahu so všetkými danosťami jeho kanonizovanej podoby, čo uľahčovali umelcom rôzne  ikonografické príručky s grafickými predlohami, hojne rozšírené najmä v baroku,  alebo už existujúce umelecké diela. V našom prípade bolo možné  nájsť takmer úplne identické zobrazenie archanjela Rafaela na maľbe Sebastiana Ricciho / 1659-1734 /.      

Kompozičná výstavba diela zobrazuje úplne hore tróniaceho Boha Otca s Duchom Svätým, pod nimi centrálne je anjelskými chórmi uctievaná sv. Bohorodička so Synom Božím. Adorujúce anjelské chóry sú hierarchicky zoradené, spolu ich je deväť, štyri zľava a päť sprava – 1/ serafíni, cherubíni, tróny, 2/ panstvá, mocnosti, sily 3/ archanjeli, kniežatstvá, anjeli. Dole vľavo je archanjel Rafael – pomocník v núdzi – zachraňujúci človeka pred pádom, stratou Božej milosti a pred nástrahami diabla, v strede sa ako strážca nad pustou zemeguľou obtočenou hadom, ktorá je v moci zla kvôli dedičnému hriechu, ktorý symbolizuje jablko, vznáša archanjel Gabriel. Ježiškov šíp prestrelil hadovu hlavu, čo symbolizuje konečný triumf Božieho Syna nad Satanom a jeho dielom /druhý príchod Pána Ježiša na konci vekov, kedy mu všetko, vrátane smrti bude definitívne podrobené/. Vpravo víťazí archanjel Michael – quis ut Deus – kto je ako Boh ? - nad pekelnými silami zvrhávajúci ich do večného ohňa. V oblakoch tróniaca je Matka Božia – bez poškvrny – Immaculata, ako spolupracovníčka na diele Spásy  – od vekov Bohom vyvolená, čiže REGINA  ANGELORUM, KRÁĽOVNÁ ANJELOV.

Reštaurovanie obrazu prebiehalo etapovite v rokoch 2011 až 2017 a bolo realizované reštaurátorským oddelením Galérie mesta Bratislavy v zložení : Mgr. art. Barbara Davidson,  akad. mal. Anna Gregová  a  Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal. Podrobná dokumentácia k nemu je k nahliadnutiu v GMB.

Dielo by nemohlo byť prezentované verejnosti bez ústretovosti a spolupráce Rehole menších bratov františkánov, ktorá prepožičala preň dôstojné priestory kaplnky sv. Jána Evanjelistu.

Galéria mesta Bratislavy a kolektív reštaurátoriek vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pomoci pri prácach na diele v jednotlivých etapách a najmä jeho inštalácii, predovšetkým však p. Ing. Jánovi Gregovi s rodinou, bez ktorého metodickej, výkonnej a aj materiálnej pomoci by tu obraz nikdy nevisel, p. Ing. arch. Damiánovi Berecovi, p. akad. mal. Marici Ďuricovej,  p. akad. soch. Tomášovi Luptákovi, p. doc. akad. mal. Vladimírovi Plekancovi, p. Mgr. art. Anne Nosáľovej a  kolegom z galérie.

 

Mgr. Zuzana Jakabová

 

O reštaurovaní

 

Reštaurovanie prebiehalo v období rokov 2011 - 2017. Dielo bolo desaťročia uložené v depozitári Galérie mesta Bratislavy. Jeho nereštaurovaním sa stav postupne zhoršoval a tak bolo potrebné zasiahnuť. Získaním finančnej podpory z grantového systému MKSR sme dokázali zrealizovať prvé tri etapy reštaurovania.

V prvej etape sme dielo stabilizovali pomocou celoplošného prelepu aj cez vrstvu špiny – depozitov na jeho povrchu. Papierový prelep sme aplikovali počas postupného rozvíjania obrazu a jeho opätovného navíjania teraz už na valec vhodného priemeru (50 cm). Po tejto prvotnej stabilizácii sme už mohli s dielom bezpečne zaobchádzať a uskutočniť prípravu na jeho dubláž - nažehlenie na nové plátno. V prvej etape sme z reverzu diela museli odstrániť nepôvodnú vrstvu náteru, ktorá bola prakticky nerozpustná a tak sme ju spolu s rôznymi záplatami odstraňovali veľmi prácne - mechanicky.  Dielo sme opäť previnuli a odstránili papierový prelep. Povrch sme očistili od  veľkej vrstvy holubích exkrementov, ktorá pokrývala hlavne dolnú časť obrazu. Ohrozené oblasti maľby sme pre bezpečnú manipuláciu opäť prekryli lokálnymi papierovými prelepmi.

V tomto štádiu bolo možné konštatovať, že nosič diela je zošitý z 8 zvislých pásov plátna, pričom švy sú viditeľné z averzu aj reverzu. Dielo bolo zrejme kvôli jednoduchšiemu transportu v minulosti necitlivo poskladané, tak ako sa skladá veľká plachta. Na hranách skladov farebná vrstva odpadla. Veľké poškodenie spôsobilo aj navinutie na príliš malý priemer valca a jeho zloženie z viacerých častí. Plocha obrazu sa tak mechanicky deformovala a ďalšiemu poškodeniu prispelo aj neskoršie zatečenie vodou. Maľba bola však napriek mechanickým poškodeniam lokálneho rázu dobre zachovaná. UV luminiscencia a analýza vzoriek realizovaná v CHTO PÚSR preukázala, že dielo je sekundárne premaľované.

Dublovacie plátno je zošité z dvoch častí. Ručné nažehľovanie diela na impregnované plátno s použitím termoplastického adhezíva sme realizovali v dvoch krokoch - najprv z pohľadovej strany pre lepšiu kontrolu procesu, a potom ešte raz z reverzu. Atypické zadanie si vyžadovalo tvorivý prístup a originálne riešenia sprievodných problémov spôsobených rozmermi diela, možnosťami a stavom prostredia v ktorom sa reštaurovanie realizovalo. Tretia etapa bola prípravou vhodného podrámu a ďalšieho optického výskumu zachovania originálu a jeho sekundárnych premalieb, či opráv. Štvrtá etapa - reštaurovanie v sezóne roku 2014, pozostávalo zo samotnej reintegrácie výtvarného diela - odstraňovaní sekundárnych zásahov na maliarskej vrstve originálu a nového tmelenia. Posledné tri sezóny 2015 -2017 bolo dielo ešte lokálne dočisťované od olejových premalieb a retušované napodobivou a čiarkovanou retušou s použitím techniky akvarelu a gvašu.  Povrch sme nalakovali damarovým lakom s prídavkom bieleného vosku. Nakoniec sme obraz zvinutý transportovali do kaplnky a až tu ho napli na podrám.

            Dielo pod vedením Mgr. art. Barbary Davidson, ArtD. v prvej etape reštaurovali Anna Gregová, akademická maliarka, Mgr. Zuzana Jakabová, akademická maliarka. V druhej etape sa k nim pripojila reštaurátorka Marica Ďuricová, akademická maliarka. V ďalších etapách pokračovali v reštaurovaní reštaurátorky Galérie mesta Bratislavy. Kurátorkou zbierky starého umenia v GMB, ktorá spolupracuje na výskume diela je Mgr. Jana Luková. Výsledky jej umelecko-historického výskumu diela sú súčasťou sprievodnej reštaurátorskej dokumentácie v archíve GMB. Výskum odobratých vzoriek spracovala Ing. Jana Želinská PhD. v CHTO PÚSR. Na fotografickej dokumentácii spolupracoval Mgr. art. Peter Homola a stolárske práce vykonali Ing. Peter Varga a Ing. Jozef Manco. Za pomoc pri manipulácii s dielom patrí vďaka technickému oddeleniu GMB a ochotným jednotlivcom nielen z radov zamestnancov GMB.

I., II. a III. etapa reštaurovania sa uskutočnili s finančnou podporou z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.

Priestor na prezentáciu diela poskytla a zvlášť pre inštaláciu obrazu stavebno-technicky upravila Rehoľa menších bratov františkánov. Pri inštalácii odborne spolupracoval Ing. arch. Damián Berec a jej realizáciu viedol Ing. Ján Grega.

Príspevok na inštaláciu diela a jeho osvetlenie poskytol Magistrát hl. m. Bratislavy.

 

V Bratislave, december 2017                                        

Mgr. art. Barbara Davidson ArtD.

Video k výsledkom reštaurovania diela si môžete pozrieť tu.

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Gisela Weyde
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.