Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ingrid Višňovská/ Ján Hoffstädter. Pol na pol. s podtitulom: neZávislosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

Ingrid Višňovská/ Ján Hoffstädter. Pol na pol. s podtitulom: neZávislosť

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
18. 9. 2007 - 21. 10. 2007

Výstava Pol na pol s podtitulom /ne/závislosť otvára pohľady na vonkajšie a zvnútornené konflikty voľnosti a poriadku z pohľadu dvoch osobností, dvoch prístupov, dvoch svetov, ktoré však sú si veľmi blízko, majúc spoločného menovateľa – každodenný spoločný život. Vytvorenie bipolarity v ponímaní i zobrazení vzťahov voľnosť/poriadok dá pozorovateľovi možný impulz k reflexii svojho ponímania a svojich riešení dnes tak prítomného boja. Skúmanie, uchopenie a interpretácia dvoch aspektov sveta, /ľudsko-spoločenského a na druhej strane prírodného, na nás nezávislého/, ktoré koexistujú vedľa seba, respektíve náš svet tvoria, sú v predkladanom projekte výstavy zhmotnené do spoločnej mikrovzorky dvoch samostatných výtvarníkov, Jána Hoffstädtera a Ingrid Višňovskej.
Cieľom projektu je vytvorenie súboru diel, vychádzajúcich z dvoch prelínajúcich sa vnímaní hodnôt dvoch osobností v blízkom partnerskom vzťahu.
Vytvorené diela chcú otvoriť riešenie vonkajších a zvnútornených konfliktov voľnosti a poriadku z pohľadu dvoch osobností, dvoch prístupov, dvoch svetov, ktoré však sú si veľmi blízko, majúc spoločného menovateľa – každodenný spoločný život. Vytvorenie bipolarity v ponímaní i zobrazení vzťahov voľnosť/poriadok dá pozorovateľovi možný impulz k reflexii svojho ponímania a svojich riešení dnes tak prítomného boja.
N
a jednej strane táto bipolarita naznačuje možný „konflikt záujmov“ a „žitých svetov“, no na druhej strane sa stáva dokonalou vzorkou sveta, v ktorom všetci žijeme- sveta kompromisov, rôznorodostí, no v prvom rade, sveta vzájomnej komunikácie.
Názov výstavy „Pol na pol“ s podtitulom „nezávislosť“ sa tak stáva nielen ďalším z možných názvov pripravovanej výstavy, no je synonymom pre „spôsob nazerania“ na zvolené témy, s ktorými obidvaja výtvarníci pracujú.
Priestor pre prezentáciu súčasnej tvorby J. Hoffstädtera, je taktiež priestorom pre navrátenie „ strateného syna“, ktorý sa po rokoch pôsobenia na akademickej pôde vo funkcii rektora VŠVU vracia na umeleckú scénu ako výtvarník.

Skúmanie reality či ilúzie v pripravovaných výtvarných dielach je jeho výpoveďou o nezávislosti k tvorbe, k doposiaľ nájdeným umeleckým formám, so snahou o ďalší výtvarný posun – či už v oblasti použitých médií, formy alebo samotného uvažovania.

Základné východiská pre koncepciu jeho uhla pohľadu pre výstavu „Pol na pol / nezávislosť/“ tak vychádzajú zo všeobecne známych polarít ako sú voľnosť – poriadok, živelnosť, racionalita či prirodzenosť, no v stíšenom nazeraní cez prizmu vyredukovaných tvarov odpozorovaných z geometrického poriadku vnútorných prírodných foriem, ktoré sú očistené od hluku súčasného sveta a vypovedajú tak o systéme „praporiadku“ a vzájomných zákonitostí. Takáto závislosť a nezávislosť, ich vzájomný vzťah, ovládanie, nadvláda či rovnováha sú roviny uvažovania a hľadania možných objektívnych odpovedí .

Ingrid Višňovská- Hoffstädterová vystupuje na profesionálnej slovenskej výtvarnej scéne ešte len niekoľko rokov, no jej tvorba orientovaná na projekty pracujúce s najnovšími technológiami bola uznaná už aj v zahraničí / viťazka európskeho grantového programu mapXXL pre mladých výtvarníkov súťažiacich o stáž v prestížnom Ars Electronica center, Linz, 2005, finalistka ceny Oskára Čepana 2005- cena pre mladého výtvarníka, finalistka národného kola Essl Award s vyhlásením víťaza v apríli 2007/.
Jej tvorba je permanentne orientovaná na človeka ako takého – či už pracuje s celopriestorovými inštaláciami, enviromnetami, kde sa divák v interakcii s dielom stáva prirodzene jeho súčasťou, alebo pracuje s manipulovanými fotografiami či tvorí objekty - jej diela odkazujú na základné ľudské pocity, vzťahy či postoje s permanentnou otázkou : „Čo je „to“, čo nás robí ľuďmi? / uvedomenie si vlastného seba, strach z ničoty, peniaze, zápis o existencii...??/
Svojím pohľadom na nezávislosť tak otvára výsostne človečenskú rovinu nazerania na tento pojem- a otvára tak nekonečný príbeh o jemných hraniciach, ktoré závislosť od nezávislosti oddeľujú, no na druhej strane aj ich možné hranice stierajú alebo vzájomne prelínajú. Vizuálne rozprávanie o vzťahoch, spoločnosti a priestore v ktorom žijeme a ktorý taktiež „samovytvárame“ , s dôrazom na interakciu s divákom a využitie najnovších technológií pri príprave a prezentácii diel, spolu so vzájomným prelínaním „jednej i druhej“ prezentovanej nezávislosti je však v prvom rade aj ponukou pre dialóg s publikom.
Skúmanie, uchopenie a interpretácia dvoch aspektov sveta, /ľudsko-spoločenského a na druhej strane prírodného, na nás nezávislého/, ktoré koexistujú vedľa seba, respektive náš svet tvoria, sú v predkladanom projekte výstavy zhmotnené do spoločnej mikrovzorky dvoch samostatných výtvarníkov.

--------------------------------------------

NeZávislosť predstavuje najnovší výstavný projekt dvoch slovenských umelcov Jána Hoffstädtera ( nar. 1951) a Ingrid Višňovskej (nar. 1978), ktorý bol pripravený špeciálne pre výstavných priestor v Pálffyho paláci GMB.
Výstava prezentuje mirkovzorku ich aktuálneho uvažovania v priestore, ukazuje súčasný sochársky jazyk predovšetkým v polohe objektov a inštalácií so zámerom vytvoriť komplexné aktívne sochárske prostredie s jednotlivými príbehmi a zápletkami (na dvoch podlažiach).
Výstavu je možné vnímať ako dialóg a vzájomnú (ne)závislosť v niekoľkých rovinách:
- ide o dialóg dvoch osobností, dvoch prístupov, dvoch svetov. Je to partnerský sochársky rozhovor s hľadaním spoločnej platformy aj uvedomením si odlišnosti. Kým Hoffstädter uprednostňuje pevnú architektúru tvaru a silu materiálov (drevo, laminát, plech), Višňovská vytvára väčšmi fluidné prostredia s príklonom k „ imateriálnosti“ (svetlo neónov, reflexné pásky, zvukové polia, projekcia na vodnú paru, vietor ventilátorov, rozhlasové vysielanie a pod.).
- ide o dialóg s ponúknutým priestorom, o priznanú (ne)závislosť na ňom. Konštrukcia miestnosti vytvára potrebný rámec diel, spolupodieľa sa celkovom výraze realizácií. Toto „ohmatávanie“, snímanie priestoru a jeho zapojenie do výtvarného priestoru prináša osobité akcenty a napätia („magnetizmus“ bielej steny; zvukový zber ruchovými mikrofónmi a ich „pohltenie“; obrátené kopírovanie pivničnej klenby a pod.) .
- ide o vzájomný aktívny dialóg diváka a diela. Divák až svojou prítomnosťou v sieni spúšťa určité procesy, či priamo dielo môže spoluvytvárať (snímanie pohybu diváka v priestore mikrofónmi, spustenie senzormi UV svetla a „dýchania“ nástenného obrazu, manipulovanie s magnetkami a vytváranie vlastných vzorcov atď.).

Výstava tandemu Hoffstädter-Višňovská prináša ojedinelú „rozptýlenú štruktúru“ v priestore, ukazuje súčasné sochárske myslenie na rozhraní poriadku a chaosu, racionálnej formy a emocionálnej nasýtenosti.

Vladimír Beskid, kurátor


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.