Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch)

Autor: Anton Čierny
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
28. 1. 2020 - 22. 3. 2020
Kurátor: Ján Kralovič

Anton Čierny

Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch)

 

Výstavný projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) prezentuje aktuálnu tvorbu výtvarníka Antona Čierneho v snahe akcentovať súvislosti medzi jednotlivými vybranými objektovými a video prácami. Anton Čierny (1963) pôsobí ako profesor na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jeho tvorba má multimediálny charakter; realizuje projekty v krajine i v interiérových priestoroch, vždy s ohľadom na miesto-špecifický charakter diela. Venuje sa performatívnym polohám a intenzívna je predovšetkým jeho tvorba v oblasti videa a videoinštalácií. V posledných dielach, reflektovaných aj na aktuálnej výstave, sa vracia k práci s objektom, s prírodným materiálom, so silným významovým vzťahom ku konkrétnej lokalite.

Názov výstavy Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) je metaforou aktivity autora cestujúceho po rôznych miestach Slovenska a hľadajúceho ideové a ideologické súvislosti lokalít, ktoré sú poznačené historickými udalosťami alebo ekologicky neuváženými zásahmi. Súčasťou výstavy je vizualizovanie vzťahov medzi dielami aj prostredníctvom architektonického riešenia priestoru. Pojem itinerár (1. cestovný denník, opis cesty s jej zvláštnosťami; 2. hist. chronologické zostavenie údajov o dobe, mieste pobytu určitej osoby) chápem ako možný kľúč k Čierneho tvorbe. Význam pojmu je prepojením topografického vymedzenia miesta s performativitou prechodu, putovania. Obsahuje motív observácie, ale aj konceptuálnej, dramaturgickej práce so špecifickým miestom.

Expozícia v Pálffyho paláci GMB zahŕňa videá z posledných rokov tvorby. V prípade videa Prv než bude horieť parlament (2018) ide o reakciu na súčasné radikalizačné a neoklérofašistické tendencie. Urbi et Orbi (2018) sa asociatívne „dotýka“ podielu slovenského katolicizmu na týchto radikalizačných pohyboch. Video 281 539 m2 Ad Acta (v spolupráci s I. Juricom, 2015) sa zacieľuje na ideologické režimy a ich dôsledky vo vzťahu ku konkrétnemu miestu a zároveň tematizuje pojem práce v dejinných súvislostiach. Dielo S láskavým dovolením môjho otca (2019) sa cez intímnu spoveď venuje celospoločensky aktuálnym témam; ekonomizácii krajiny a jej drastickej zmene na základe politických záujmov. Video má osobné pozadie, keďže lokalita dediny Laskár poznačenej pôdnou depresiou spôsobenou ťažbou uhlia je miestom autorovho detstva. Súbor videí je doplnený o najnovšie objektové práce vychádzajúce z motívu uhlia. Prírodný materiál si autor prisvojuje a dopĺňa ho spôsobom, ktorý odkrýva dôsledky neuváženej ťažby a environmentálnej neudržateľnosti.

Čierneho diela vychádzajú vždy zo subjektívneho skúmania miesta, kde je „archeologický“ prístup doplnený umeleckými intervenciami (spôsob obrazového snímania, využívanie juxtapozícií videí, včleňovanie prisvojených textov, výrazný hudobný či vlastný slovný sprievod, performatívne vstupy). Koncepcia výstavy predstavuje trajektóriu prechodu krajinou a jej históriou, s odkazmi na jej traumatizujúce dejinné momenty, ale aj neuvážené prírodné drancovanie s fatálnymi následkami. Historické, politické a ekologické sa v dielach vyjavuje ako kontextuálne prepojené. „Spodné prúdy“ či dlhodobo sedimentované javy sa dostávajú na povrch a ukazujú následky dlhodobo neriešených problémov. Projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) je podmienený úsilím výtvarnou formou prispieť k rekodifikácii kritického myslenia a revízii pamäťových stôp, ktoré majú potenciál nielen reflexívnejšie a citlivejšie vnímať súčasnosť, ale aj myslieť a konať v záujme budúcnosti.                             

 Ján Kralovič

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Anton Čierny

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
23. 1. 2020 - 15. 3. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Konštantín Bauer
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
27. 11. 2019 - 1. 3. 2020
Mirbachov palác / Výstava
22. 11. 2019 - 23. 2. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Matej Krén / Juraj Krén
Kurátori: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 1. 3. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.