Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy v strednej Európe | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy v strednej Európe

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
27. 6. 2019 - 27. 10. 2019

2018_161pt_banner_EYCH2018.png       visegrad_fund_logo_blue_800px-1.jpg

 

Rok 1918 priniesol zásadný zlom v usporiadaní oblasti, príležitostne nazývanej "stredná Európa". Rozpad Rakúsko-Uhorska v roku 1918 a vznik nových štátnych útvarov sa podstatne dotkol vonkajšieho i vnútorného života jeho obyvateľov a odrazil sa aj vo výtvarnom umení: ovplyvnil komunikáciu umelcov, zasiahol do ich ľudských a politických postojov, podieľal sa na premene námetov a zrodu nových formálnych prístupov.

 Výstava Rozlomená doba sa zameria na zdroje a prejavy tejto dramatickej premeny v období zahŕňajúcom záverečné desaťročia Rakúska-Uhorska a úvodné desaťročia nástupníckych štátov. Prihliadne k dianiu v Berlíne, kde mnoho umelcov našlo výstavné a publikačné možnosti, a v Paríži, ktorý pre nich stále zostával "mestom svetla" a v ktorom mnohí autori dlhšiu dobu žili alebo z jeho podnetov čerpali inšpiráciu. Vnútri premieňajúceho sa spoločenského diania v Rakúsku-Uhorsku a následne v Československu, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku a Juhoslávii sa rozprestrela hustá sieť kontaktov, vytváraná samotnými umelcami. Spájala jednotlivé ohniská moderného umenia, ako bola Viedeň, Budapešť, Praha, Krakov, Košice, Ľubľana, Záhreb, Belehrad, Ľvov, Bukurešť, Novi Sad. Spolupráca sa uskutočňovala prostredníctvom putovných výstav, najrôznejších časopisov.

 Jadrom výstavy bude sledovanie premeny ľudskej individuality, do ktorej prudko zasiahla prvá svetová vojna. Na začiatku stál vyhranený jedinec, spochybňujúci hranice svojho sveta, na konci sa objavila umelá bytosť, ktorej cieľom bolo preživšieho človeka nahradiť a vytlačiť. Ostré protiklady vymedzujú rámec obdobia 1908-1928 a vytvárajú dynamické pole pre najrôznejšie umelecké, výrazne odstupňované prístupy, ktorými prenikajú bez ohľadu na smery, skupiny, hnutia či štýly. Ovplyvňovali každodenný život človeka, ktorý sa sprvu prepadal do svojho bezodného vnútra, kdežto neskôr sa obával typizovaného štandardu, ktorý z neho urobil iba mechanizovanú bábku. Bohaté vzájomne korešpondencie, cesty jednotlivých autorov a niekedy ich nútené emigrácie do zahraničia.

 Zrod súdobého Stredoeurópana zasiahol jeho tri hlavné mohutnosti, vychádzajúce z odkazu filozofickej reflexie novoveku - vzťah k telu, duši a duchu, ktoré v rozpätí dvadsiatich rokov prešli zreteľnou premenou. Každá z nich sa výrazne premietala v umeleckých dielach, vďaka ktorým je možné spätne usudzovať na spôsob, ako vnímal autor sám seba, a rozpoznať, kde nachádzal svoje istoty a kde naopak prehlboval svoje pochybnosti, čo mu bolo blízke a s čím sa konfrontoval. Umelecké diela sa tak stali mnohovýznamovými priesečníky, na ktoré sa nemuselo pozerať len z uhla ich štýlové či smerové príslušnosti alebo ich významu vo vývoji umenia.

 

 Múzeum umenia Olomouc, Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, Galéria mesta Bratislavy a Janus Pannonius Múzeum Pécsi v projekte Rozlomená doba, Avantgardy v strednej Európe, mapujú podmienky a špecifiká vedúce k vzniku moderného umenia v jednotlivých nástupníckych krajinách Rakúsko-Uhorska. Hlavným podnetom vzniku projektu bolo vedomie stále trvajúcej izolovanosti vlastných dejín umenia od stredoeurópskeho kontextu a bytostná potreba spoznať kultúrne dejiny v jednotlivých štátoch stredoeurópskeho teritória ako základnú podmienku hlbšieho porozumenia dejinám vlastným. Výstava Rozlomená doba bude v rokoch 2018 - 2020 predstavená v Českej republike, Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Jej súčasťou bude objavná monografická publikácia medzinárodného kolektívu historikov umenia v štyroch jazykových mutáciách mapujúci v stredoeurópskom kontexte období medzi rokmi 1908-1928. Nakladateľom knihy bude, v spolupráci so zúčastnenými inštitúciami, Arbor vitae societas.

VÝSTAVA

Hlavný usporiadateľ: Múzeum umenia Olomouc

Autor koncepcie: Karel Srp (Česká republika)

Spolupráca: Lenka Bydžovská (Česká republika), Zsófia Kiss-Szeman (Slovensko), Monika Rydiger (Poľsko), Éva Forgács (Maďarsko), György Várkonyi (Maďarsko), Steffen Eigl (Nemecko)

Koordinácia projektu: Šárka Belšíková, Anežka Šimková

Spoluorganizátori: Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, Galéria mesta Bratislavy, Janus Pannonius Múzeum Pécs

Podpora projektu: Európska únia | V 4 | Vlády a ministerstva kultúry participujúcich krajín

Výstava (250-300 exponátov):

Múzeum umenia Olomouc (20. 9. 2018 - 27. 1. 2019)

Międzynarodowe centrum kultúry, Kraków (5. 3. 2019 - 9. 6. 2019)

Galéria mesta Bratislavy (27. 6. 2019 - 30. 9. 2019)

Janus Pannonius Múzeum Pécs (29. 11. 2019 - 1. 4. 2020)

 

FPU_podpora.jpg

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ľubo Stacho
Kurátor: Lucia L. Fišerová
20. 6. 2019 - 13. 10. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.