Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Medzi pozemskou a nebeskou sférou | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Medzi pozemskou a nebeskou sférou

Autor: János AKnay
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
9. 6. 2016 - 4. 9. 2016

János Aknay je popredný predstaviteľ súčasného maďarského umenia. Je laureátom Kossuthovej a Munkácsyho ceny, jeho tvorba je pokračovaním a zároveň oživením geometrických snáh maliarskeho prúdu neoddeliteľne spätého s mestom Szentendre, ktorý má vyše storočnú tradíciu. Tvorba tohto umelca má viacero výrazných čŕt: vplyv svojrázneho sveta motívov viažucich sa na architektúru spomínaného barokového mestečka – „mesta maliarov”, abstrahovanie od bezprostredného vizuálneho prostredia, snaha o zhutnenie štruktúry obrazu a modelovanie zákonitostí makrokozmu v geometrickej štruktúre. Jeho bratislavská výstava je prehľadom umelcovho celoživotného diela, pričom aj najnovšie práce sú zaradené do kontextu uplynulých desaťročí. Vďaka tomu je možné zreteľne vnímať proces, v rámci ktorého vytvoril svoj originálny geometricko-konštruktívny svet obrazov. V ďalšej etape tvorby čoraz hlbšie spoznával architektonické barokové bohatstvo Szentendre, ktoré stvárnil v novom kontexte. Neskôr sa v rámci zložitého procesu abstrakcie vzdialil od konkrétnych zážitkov a dojmy sa preňho čoraz viac stávali len zdrojom inšpirácie. Umenie Jánosa Aknaya sa od umenia jeho súčasníkov i predchodcov vo viacerých ohľadoch líši. V súčasnom maďarskom umení sa sotva nájde niekto, kto by stmelil geometrické prvky a figurálne detaily tak autenticky ako on. Na druhej strane azda ani niet umelca, v ktorého tvorbe by sa tak organicky spájali zdanlivo vzdialené jazykové vrstvy. V jeho dielach sa stretávajú geometrické formy abstrahované od architektonických prvkov so znakmi sikulského – staromaďarského runového písma alebo napríklad s motívmi barokových anjelov v rôznych rovinách štylizácie. Uvedené prvky vytvárajú vizuálny svet, ktorý vzniká okolo figurálnych motívov kompozícií. Tieto motívy sú občas zreteľné, inokedy sa len mihnú. Anjeli Jánosa Aknaya sú zvestovateľmi večnosti, spájajú nebeské a pozemské, viditeľné a neviditeľné, materiálne a duchovné dimenzie – presne tak ako umenie. Na obrazoch vytvorených po prelome tisícročia sa opäť objavujú kompozície inšpirované architektúrou a rovnako ako v prípade anjelov, ktorých umelec vyzdvihuje z priestoru a zobrazuje v malých detailoch, aj tu sa motívy spred tridsiatich rokov často vracajú v podobe voľných citátov seba samého. Prítomný čas týchto diel sa dá oveľa viac zachytiť v procese spomínania než v zdanlivo prítomnom čase okolitého sveta. Na kompozitách z posledného obdobia sa okrem foriem pripomínajúcich architektonické prvky v hornom rohu obrazu čoraz častejšie objavuje veľké štvoruholníkové pole, ktoré naznačuje, že priestor obrazu sa otvára novým vrstvám priestoru a času, a ktoré umožňuje voľný pohyb medzi pozemskou a nebeskou sférou, spoločenstvom ľudí a anjelov, svetom a Stvoriteľom.

 

Kurátorský sprievod k výstave sa uskutoční v piatok 10. júna o 14:00 v priestoroch výstavy v Pálffyho paláci na Panskej 19.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

János AKnay

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.