Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Anton Jaszusch. Maliar a vizionár | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Anton Jaszusch. Maliar a vizionár

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
14. 6. 2007 - 19. 8. 2007
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán

Bohato rozvrstvená, niekoľkými periódami sa vyznačujúca viac ako polstoročná tvorba Antona Jasuscha (1882, Košice - 1965, Košice) patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku.
Výstava a katalóg podávajú prierez tvorbou na základe 81 diel Antona Jasuscha od desiatych rokov do šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Výstava a katalóg podávajú nezvyčajný pohľad na tvorbu Antona Jasuscha na príklade najkvalitnejších diel maliara, sú prezentované doteraz nevídané maľby v novom kontexte, ďalej sa uvádza rekonštrukcia veľkého cyklu Jasuscha. Na výstave uvidíte predovšetkým dve nanovo reštaurované obrovské maľby v rozmeroch takmer 3 x 3 m. Výstava a katalóg prinášajú novú interpretáciu viacerých Jasuschových malieb, ktoré doteraz boli evidované pod názvami Kompozícia a poukazujú na súvislosti jednotlivých malieb.
Anton Jasusch vychádzal z postimpresionistických premís a charakter tvorby pred prvou svetovou vojnou určil predovšetkým maliarov záujem o čisto výtvarné problémy, najmä o vzťah plochy a línie, ako aj o nezvyčajnú, maliarom precítenú, teda nie prirodzenú farebnosť v maľbe. Následkom ich riešenia si Jasusch vytvoril svojsky chápaný maliarsky prejav, ktorý sa skladal zo secesných prvkov, napájal sa v prvom rade z plošného dekorativizmu a z reminiscencií pleneristickej a impresionistickej maľby.
Prvá svetová vojna – ktorú maliar prežil najprv na talianskom a ruskom fronte, neskôr v zajateckých táboroch na Ďalekom východe, odkiaľ sa oneskorene, až v roku 1920 vrátil domov do Košíc – otriasla Jasuschovým duchovným svetom, bytostne zmenila jeho myslenie, vnútorné presvedčenie a zároveň i maliarovo poslanie a umelecký program: v rokoch 1920-1924 vytvoril obsiahly súbor tematických obrazov týkajúcich sa existenčných otázok človeka, zmyslu života a miesta človeka na zemi i v kozme, ako aj povahy i etického poslania človeka.
Nastupujúce tri-štyri roky znamenali pre Jasuscha najdôležitejšie tvorivé obdobie. Vtedy vytvoril svoje ohromujúce obrazové cykly. Ide o väčší komplex malieb, ku ktorému patril cyklus dvadsiatich až dvadsiatich štyroch diel v rozmeroch asi 150 x 172 cm a veľký cyklus desiatich malieb v rozmeroch takmer 3 x 3 metre. V súčasnosti je známa polovica tohto cyklu, päť z týchto veľkorozmerných plátien, štyri vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a jedno v Slovenskej národnej galérii. Podľa nových výskumov si z nich môžeme identifikovať nasledujúce: Putovanie duší, Život človeka, Posledný súd, Zánik planéty, Revolúcia.
Výstava Jasuscha v roku 1924 v Košiciach a v Bratislave vyvolala rozsiahlu a zanietenú debatu na stránkach bratislavských denníkov, azda najväčšiu v dejinách výtvarného umenia a výstav na Slovensku. Tento dialóg plný vášní rôzneho charakteru sa rozvíjal na viacerých rovinách: na výtvarno-umeleckej, ideologickej, ideovej a obsahovej (tematickej), ďalej sa venoval otázkam originality tvorby, ale aj národnej a národnostnej príslušnosti autora, prítomnosti morálky a v neposlednom rade erotizmu v Jasuschovej tvorbe.
Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia Jasusch opäť nabral kreatívnu energiu a vrátil sa k tvorbe, ktorú charakterizovala menšia ideová výbojnosť, rôznorodosť v štýle i spôsobe maľby a v neposlednom rade prispôsobivosť požiadavkám trhu a obecenstva kupujúceho umenie ako dekoratívny doplnok. Vracal sa k vyskúšaným spôsobom maľby, tie sa sporadicky objavovali v rôznych jeho ďalších obdobiach tvorby, ktorá ukazovala pestrú paletu tém vrátane klasických, pracovných, športových a iných výjavov. Z tejto neskoršej, kvalitatívne premenlivej tvorby Antona Jasuscha je pozoruhodná perióda na prelome 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia, keď vytvoril neobyčajnú kolekciu malieb s metaforickým motívom masiek, a to v rôznych podobách.
Posledný rozmach jeho tvorby nastal po autorovej výstave roku 1958 v Košiciach a v roku 1962 v Bratislave. Jasusch popri tematickom bohatstve aj v týchto rokoch využil širokú škálu výtvarných nápadov, ktoré ľahko obmieňal a prispôsoboval rôznym námetom, ich nálade, tónu. Svoje uplatnenie si tu našiel Jasuschov vrodený cit pre rytmus a kompozíciu, ale aj jeho ojedinelý zmysel pre dekorativizmus, farebnosť a výtvarnú monumentalizáciu.
V poslednej fáze Jasuschovej tvorby nájdeme súbor pastelov, ktoré si vyžadovali komornejší výtvarný prejav a zvnútornené poňatie jednotlivých kompozícií i tém. Vznikol rad vynikajúcich pastelov, farebných i bielych, väčšinou na čiernom papieri. V harmonickej kompozícii sa objavujú témy rodiny, materstva, takisto hudby, muzikantov atď. Jasusch sa vrátil k začiatkom svojej tvorby aj v technike: prvé pozitívne ohlasy okolo roku 1912 vyzdvihovali aj jeho novátorstvo v použití pastelovej techniky a nové ponímanie pastelu ako výtvarného prostriedku. Jedným z jeho posledných diel Vlastnou podobizňou sa symbolicky uzatvára tvorba tohto svojrázneho košického maliara.
Vyše polstoročná maliarska tvorba Antona Jasuscha tvorí neodmysliteľnú súčasť histórie výtvarného umenia na Slovensku a rozhodne patrí medzi vrcholné prejavy v medzivojnovom umení u nás.

Zsófia Kiss - Szemán, kurátorka výstavy

Výstava bude mať svoju reprízu vo Východoslovenskej galérii Košice: 13.12.2007 - 27.1.2008

Z dobovej tlače
Jur Koza Matejov (v denníku Slovák):
„Z tejto izby vystupuje pred verejnosť ako tvoriteľ nového smeru, novej formy, nového obrodu a nového vierovyznania v maliarstve. [...] Všetko povystupuje z pút materializmu a prejde do mysticizmu metafyziky. [...] Pred nami sa valí, krúti a pohybuje akýsi panteistický svet; hnaný neznámou večnou silou, opanovaný akýmsi všemohúcim duchom v nekonečnom vesmíre. [...] Toto je gigantická práca a tvorba jedného slovenského umelca. [...] Páni, meteor sa nám zjavil. Či chcete, či nechcete, predsa ho musíte obdivovať!“
„Vždy som závidel veľkých mužov cudzích národov. Dnes prestanem im závidieť.“

mP6042367.jpg.jpg           mP6042371.jpg.jpg

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.