Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Bratislavský umelecký spolok 1885-1945 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Bratislavský umelecký spolok 1885-1945

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
22. 4. 2006 - 27. 8. 2006

Kurátorky: Želmíra Grajciarová, Zuzana Francová, Marta Herucová

Výstava sa koná v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Ústavom dejín umenia SAV

Umenie a kultúra 19. a prvej polovice 20. storočia nadobudli väčšiu príťažlivosť až odstupom času. Odborná umeleckohistorická obec sa snaží vypĺňať medzery, ktoré spôsobil predošlý nezáujem a ideologická „závada“ určitých tém. Jedným z výsledkov týchto snáh bola už výstava o bratislavskej maliarskej rodine Majschovcov v Galérii mesta Bratislavy (Francová – Grajciarová 2001).BUS5w.jpg.jpg
Ďalším je táto prezentácia šesťdesiatročnej histórie Bratislavského umeleckého spolku, na ktorej sa podieľajú Galéria mesta Bratislavy, Mestské múzeum v Bratislave a Ústav dejín umenia SAV. Na základe niekoľkoročného výskumu sa podarilo zostaviť dejiny spolku. Založil ho prešporský župan gróf Štefan Esterházy. Bol výrazom túžby, aby aj v Prešporku vznikol „salón umenia“, ktorý by podľa parížskeho vzoru oboznamoval širokú verejnosť s domácimi i zahraničnými umeleckými dielami. Reč je o prvých výstavách na území Slovenska, ktoré boli počas existencie spolku výlučne predajné. Konali sa nepravidelne, v závislosti od finančných a priestorových možností. Spolok nemal vlastný výstavný priestor, nachádzal ho iba v rôznych prenajatých sálach a od roku 1927 v dome architekta Szőnyiho na Kapitulskej ulici. Diela dovážal od talianskych a rakúskych umelcov, neskôr len budapeštianskych. Dejiny spolku obnažili rôzne problémy, s ktorými sa spolok stretol, jeho úspechy a zlyhania, otrasy, ktoré priniesla doba, najmä dve svetové vojny.
Do vzniku Československa bol v meste jediným svojho druhu, potom mu „konkurovala“ Umelecká beseda slovenská a v rámci Slovenska ďalšie dva spolky. Dovtedy typicky prešporský spolok, v ktorom boli zastúpené všetky tu žijúce národnosti (od francúzskej cez taliansku až po slovenskú a chorvátsku), dostal prívlastok „nemecko-maďarský“ inokedy len „maďarský“, hoci ľudia, ktorí v ňom aktívne účinkovali, boli dlhé roky tí istí.
Podarilo sa doložiť vyše tisíc členov spolku. Boli nimi umelci, profesionálni i amatérski, bratislavskí i mimobratislavskí, medzi nimi tí najvýznamnejší architekti. Oveľa početnejší boli neumelci, pani barónka, kvetinárka, učiteľ tanca, aj rôzne podniky a továrne. Napriek snahe nebolo možné identifikovať každého. Jednou z príčin je, že väčšina starých bratislavských rodín tu už nežije. Zoznam členov spolku je uvedený v publikácii, ktorá vyšla v rámci tejto výstavy.

 

BUS2w.jpg.jpg
Výstava má dve časti – historickú a umeleckú. Prvá je v Starej radnici a pútavo približuje hlavné osobnosti spolku, ktoré vykonávali funkciu predsedu, tajomníka, riaditeľa výstav a podobne. Druhá je v Mirbachovom paláci. Na prízemí predstavuje vývin spolku prostredníctvom dokumentov, kresieb, grafík a portrétov. Na druhom poschodí dáva možnosť nahliadnuť do umeleckých snáh jednotlivých maliarov a sochárov. Sleduje premeny výtvarného myslenia a estetického vkusu, ktoré sa odohrali (aj) v rámci spolku. Je to v podstate známa cesta od akademizmu cez plenér k moderne, avšak s mnohými menej známymi účastníkmi. Ich tvorba je jednou z odpovedí, akým umením žilo toto mesto. Najprv to boli nesporne portréty a zátišia akademických umelcov, potom ich vystriedalo nadšenie pre prírodu, najmä Dunaj a dunajské ramená. Pre naše dejiny umenia to boli hlavne snahy spolku o presadenie moderného umenia, v ktorých zohrávali dôležitú úlohu pobyty v parížskom prostredí. Spolok ich v skromnej miere podporoval spolu s financovaním štúdia jednotlivých umelcov.

Zo zachovaných diel sa podarilo spätne rekonštruovať iba zlomok niektorých výstav. Mnohé obrazy, ktoré sa tešili najväčšiemu úspechu a boli predané ako prvé, sú nezvestné. Významným kupcom bol magistrát mesta, ktorý prostredníctvom spolku kupoval obrazy pre Mestské múzeum. Príveľké vychádzanie v ústrety potenciálnym zákazníkom dostalo do výstavných siení aj „vyšívané vankúše na diván“. Aj o tom bol Bratislavský umelecký spolok. Napriek tomu zohral jedinečnú úlohu v kultúrnych dejinách mesta.

BUS3w.jpg.jpg

  

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.