Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

O nás | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

O nás

Galéria mesta Bratislavy vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky.

 

Základným poslaním galérie je cieľavedome a systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti. Galéria mesta Bratislavy systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.

 

Galéria mesta Bratislavy plní zodpovednú úlohu aj vo sfére ochrany a starostlivosti o nehnuteľné kultúrne dedičstvo. Budovy Mirbachovho a Pálffyho paláca, v ktorých galéria sídli majú štatút národnej kultúrnej pamiatky.

 

Galéria mesta Bratislavy v súčasnosti chápe svoju úlohu v ďaleko širšom kontexte, než na aký je verejnosť v prípade takto špecializovaných inštitúcií zvyknutá. Odborný tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým adresovať význam umenia stále širšiemu publiku. Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské, a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

 

Galéria mesta Bratislavy programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy. Súčasne ponúka vzdelávací program zameraný na tému verejného priestoru, jeho hodnôt a roly v životoch mestskej spoločnosti.

 

Galerijná pedagogika

 

Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy každoročne pripraví viac ako 200 programov pre deti, mládež, pedagógov, seniorov a rodičov na materskej dovolenke. Súbežne tvorí sprievodné programy k výstavám zamerané na dospelé publikum, ktoré si pestuje  vzťah k vizuálnemu umeniu dlhodobo. Aktuálne vzdelávacie oddelenie pracuje na založení celoročne prístupného vzdelávacieho centra v priestoroch Mirbachovho paláca.

 

Edičná činnosť

 

Galéria mesta Bratislavy vydáva katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti. Publikácie sú dostupné na predajných miestach galérie a v distribučnej sieti kníhkupectiev ponúkajúcich umeleckú literatúru.

 

Vedenie

 

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka

tel.: +421 949 000 314

e-mail: gmb@gmb.sk

 

Kontaktné údaje:

 

Galéria mesta Bratislavy
Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

www.gmb.sk

 

Organizačná štruktúra GMB

Zriaďovacia listina GMB

Výročné správy o činnosti a hspodárení GMB nájdete tu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.