Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Martyrs´Legends. Selection from GMB archives.  | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises workshops for families with children?

Martyrs´Legends. Selection from GMB archives.

Author: Jana Luková, Martina Vyskupová
Number of pages: 131
Price: 4 €
Publisher: Bratislava : GMB, 2012

About

V roku 2011 vznikol nápad na realizáciu projektu, ktorý by návštevníkom galérie ponúkol užšie špecializovanú ikonografickú tému zahŕňajúcu galerijné zbierky starého umenia (maľby, sochy, grafiky a kresby). Výsledkom bola výstava Mučenícke legendy, v rámci ktorej sa kurátorky zbierok Jana Luková a Martina Vyskupová rozhodli spracovať všetky tematicky súvisiace diela zo svojich kolekcií. Ako východiskovú pozíciu si zvolili zobrazenia priamo sa vzťahujúce na scény mučenia a mučeníkov, ktorí sú zobrazení so svojím individuálnym či všeobecným atribútom (martýrska palma). Vzniklo tak celkovo päť skupín, s ktorými sme pracovali (martýri, martýrky, apoštoli, jezuiti, zoskupenia svätcov). Celý výber bol prirodzene podmienený pestrým zbierkovým obsahom čo sa týka autorských okruhov i kvalitatívnej úrovne. Autorkám sa podarilo spracovať 141 katalógových hesiel, z toho 51 diel bolo predstavených na výstave. Je pozitívne, že priestor dostali doposiaľ málo známe či nepublikované diela a mohli byť otvorené témy, ktoré si zaslúžia ďalšiu pozornosť bádateľov a lepšie predstavia zbierky GMB.

 

In 2011 we have come up with the idea to realize the project, which would offer the visitors of the gallery a more narrowly specialised iconographic theme involving the collections of art by old masters (painting, sculpture, graphic art and drawing). The result was the exhibition Martyrs´ Legends. The curators of the respective collections, Jana Luková and Martina Vyskupová, have processed all works directly relating to the martyrdom or martyrs represented with their individual or general attributes (martyr´s palm). The final selection has been divided into five groups: martyrs, female martyrs, apostles, Jesuits, and the groups of saints. Naturally, the selection was conditioned by the variety of the content in terms of both the authors and the quality. The authors of the catalogue managed to process and create 141 headwords, out of which 51 was presented in the exhibition, including lesser-known or unpublished works. The exhibition has pointed out new themes that deserve further attention of researchers and presented the collections of the Bratislava City Gallery in more detail.

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.