Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Prezentácia výsledkov reštaurovania diela Kráľovná anjelov | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

Exhibition

Prezentácia výsledkov reštaurovania diela Kráľovná anjelov

kaplnka sv. Jána Evanjelistu, Františkánska ulica
Permanent Exhibition

 

Vystavený obraz Kráľovná anjelov / olej na plátne, okolo r.1730-40, 5m  x 5,65 m / je zaradený v zbierkovom fonde Galérie mesta Bratislavy pod inventárnym číslom A2470 , kde bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru klariského kostola v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782 sa ukázala ako nesprávna. Fotografia asi z roku 1897-8, t.j. pred regotizáciou veže kostola ukazuje , že sa tam nenachádzal a že bol prinesený do kostola až v čase jeho úpravy pre účely múzea a snáď opäť aj ako funkčného liturgického priestoru. Vývoj udalostí – koniec vojny a víťazstvo socializmu v ČSR- bol s vysokou pravdepodobnosťou príčinou toho, že kostol ostal opustený a cez rozbité okná bolo dielo vystavené – minimálne až do roku 1960 - pôsobeniu počasia, vlhkosti, prachu, špiny, pričom na jeho hornú časť sa usádzali vtáky, ktoré ho pokryli hrubou vrstvou svojich exkrementov. Nevieme odkiaľ bol tento monumentálny obraz asi v roku 1943 do klariského kostola v Bratislave prinesený, čo nám sťažuje prípadné určenie autorstva konkrétneho maliara, resp. jeho maliarskej dielne, prípadne okruhu. Vieme však, že svojimi úctyhodnými rozmermi predstavuje plošne zatiaľ najväčší známy barokový obraz na Slovensku – má 28,25 m2. Ikonograficky ide o veľmi zriedkavý typ – malý Ježiško s lukom, ako súčasť koncentrovaného mariánskeho obsahu- čo nasvedčuje tomu, že objednávateľom diela, ako aj miestom určenia pre obraz takéhoto druhu musel byť kláštor, alebo kostol patrocínia Kráľovnej anjelov resp. rehoľa, ktorej mariánska úcta bola podstatnou súčasťou jej spirituality. Poslaním sakrálnych obrazov tohto druhu je vizualizácia konkrétneho teologického obsahu so všetkými danosťami jeho kanonizovanej podoby, čo uľahčovali umelcom rôzne  ikonografické príručky s grafickými predlohami, hojne rozšírené najmä v baroku,  alebo už existujúce umelecké diela. V našom prípade bolo možné  nájsť takmer úplne identické zobrazenie archanjela Rafaela na maľbe Sebastiana Ricciho / 1659-1734 /.      

Kompozičná výstavba diela zobrazuje úplne hore tróniaceho Boha Otca s Duchom Svätým, pod nimi centrálne je anjelskými chórmi uctievaná sv. Bohorodička so Synom Božím. Adorujúce anjelské chóry sú hierarchicky zoradené, spolu ich je deväť, štyri zľava a päť sprava – 1/ serafíni, cherubíni, tróny, 2/ panstvá, mocnosti, sily 3/ archanjeli, kniežatstvá, anjeli. Dole vľavo je archanjel Rafael – pomocník v núdzi – zachraňujúci človeka pred pádom, stratou Božej milosti a pred nástrahami diabla, v strede sa ako strážca nad pustou zemeguľou obtočenou hadom, ktorá je v moci zla kvôli dedičnému hriechu, ktorý symbolizuje jablko, vznáša archanjel Gabriel. Ježiškov šíp prestrelil hadovu hlavu, čo symbolizuje konečný triumf Božieho Syna nad Satanom a jeho dielom /druhý príchod Pána Ježiša na konci vekov, kedy mu všetko, vrátane smrti bude definitívne podrobené/. Vpravo víťazí archanjel Michael – quis ut Deus – kto je ako Boh ? - nad pekelnými silami zvrhávajúci ich do večného ohňa. V oblakoch tróniaca je Matka Božia – bez poškvrny – Immaculata, ako spolupracovníčka na diele Spásy  – od vekov Bohom vyvolená, čiže REGINA  ANGELORUM, KRÁĽOVNÁ ANJELOV.

Reštaurovanie obrazu prebiehalo etapovite v rokoch 2011 až 2017 a bolo realizované reštaurátorským oddelením Galérie mesta Bratislavy v zložení : Mgr. art. Barbara Davidson, akad. mal. Anna Gregová  a  Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal. Podrobná dokumentácia k nemu je k nahliadnutiu v GMB.

Dielo by nemohlo byť prezentované verejnosti bez ústretovosti a spolupráce Rehole menších bratov františkánov, ktorá prepožičala preň dôstojné priestory kaplnky sv. Jána Evanjelistu.

Galéria mesta Bratislavy a kolektív reštaurátoriek vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pomoci pri prácach na diele v jednotlivých etapách a najmä jeho inštalácii, predovšetkým však p. Ing. Jánovi Gregovi s rodinou, bez ktorého metodickej, výkonnej a aj materiálnej pomoci by tu obraz nikdy nevisel, p. Ing. arch. Damiánovi Berecovi, p. akad. mal. Marici Ďuricovej,  p. akad. soch. Tomášovi Luptákovi, p. doc. akad. mal. Vladimírovi Plekancovi, p. Mgr. art. Anne Nosáľovej a  kolegom z galérie.

 

                                                                                       Mgr. Zuzana Jakabová

 

O reštaurovaní

 

Reštaurovanie prebiehalo v období rokov 2011 - 2017. Dielo bolo desaťročia uložené v depozitári Galérie mesta Bratislavy. Jeho nereštaurovaním sa stav postupne zhoršoval a tak bolo potrebné zasiahnuť. Získaním finančnej podpory z grantového systému MKSR sme dokázali zrealizovať prvé tri etapy reštaurovania.

V prvej etape sme dielo stabilizovali pomocou celoplošného prelepu aj cez vrstvu špiny – depozitov na jeho povrchu. Papierový prelep sme aplikovali počas postupného rozvíjania obrazu a jeho opätovného navíjania teraz už na valec vhodného priemeru (50 cm). Po tejto prvotnej stabilizácii sme už mohli s dielom bezpečne zaobchádzať a uskutočniť prípravu na jeho dubláž - nažehlenie na nové plátno. V prvej etape sme z reverzu diela museli odstrániť nepôvodnú vrstvu náteru, ktorá bola prakticky nerozpustná a tak sme ju spolu s rôznymi záplatami odstraňovali veľmi prácne - mechanicky.  Dielo sme opäť previnuli a odstránili papierový prelep. Povrch sme očistili od  veľkej vrstvy holubích exkrementov, ktorá pokrývala hlavne dolnú časť obrazu. Ohrozené oblasti maľby sme pre bezpečnú manipuláciu opäť prekryli lokálnymi papierovými prelepmi.

V tomto štádiu bolo možné konštatovať, že nosič diela je zošitý z 8 zvislých pásov plátna, pričom švy sú viditeľné z averzu aj reverzu. Dielo bolo zrejme kvôli jednoduchšiemu transportu v minulosti necitlivo poskladané, tak ako sa skladá veľká plachta. Na hranách skladov farebná vrstva odpadla. Veľké poškodenie spôsobilo aj navinutie na príliš malý priemer valca a jeho zloženie z viacerých častí. Plocha obrazu sa tak mechanicky deformovala a ďalšiemu poškodeniu prispelo aj neskoršie zatečenie vodou. Maľba bola však napriek mechanickým poškodeniam lokálneho rázu dobre zachovaná. UV luminiscencia a analýza vzoriek realizovaná v CHTO PÚSR preukázala, že dielo je sekundárne premaľované.

Dublovacie plátno je zošité z dvoch častí. Ručné nažehľovanie diela na impregnované plátno s použitím termoplastického adhezíva sme realizovali v dvoch krokoch - najprv z pohľadovej strany pre lepšiu kontrolu procesu, a potom ešte raz z reverzu. Atypické zadanie si vyžadovalo tvorivý prístup a originálne riešenia sprievodných problémov spôsobených rozmermi diela, možnosťami a stavom prostredia v ktorom sa reštaurovanie realizovalo. Tretia etapa bola prípravou vhodného podrámu a ďalšieho optického výskumu zachovania originálu a jeho sekundárnych premalieb, či opráv. Štvrtá etapa - reštaurovanie v sezóne roku 2014, pozostávalo zo samotnej reintegrácie výtvarného diela - odstraňovaní sekundárnych zásahov na maliarskej vrstve originálu a nového tmelenia. Posledné tri sezóny 2015 -2017 bolo dielo ešte lokálne dočisťované od olejových premalieb a retušované napodobivou a čiarkovanou retušou s použitím techniky akvarelu a gvašu.  Povrch sme nalakovali damarovým lakom s prídavkom bieleného vosku. Nakoniec sme obraz zvinutý transportovali do kaplnky a až tu ho napli na podrám.

            Dielo pod vedením Mgr. art. Barbary Davidson, ArtD. v prvej etape reštaurovali Anna Gregová, akademická maliarka, Mgr. Zuzana Jakabová, akademická maliarka. V druhej etape sa k nim pripojila reštaurátorka Marica Ďuricová, akademická maliarka. V ďalších etapách pokračovali v reštaurovaní reštaurátorky Galérie mesta Bratislavy. Kurátorkou zbierky starého umenia v GMB, ktorá spolupracuje na výskume diela je Mgr. Jana Luková. Výsledky jej umelecko-historického výskumu diela sú súčasťou sprievodnej reštaurátorskej dokumentácie v archíve GMB. Výskum odobratých vzoriek spracovala Ing. Jana Želinská PhD. v CHTO PÚSR. Na fotografickej dokumentácii spolupracoval Mgr. art. Peter Homola a stolárske práce vykonali Ing. Peter Varga a Ing. Jozef Manco. Za pomoc pri manipulácii s dielom patrí vďaka technickému oddeleniu GMB a ochotným jednotlivcom nielen z radov zamestnancov GMB.

I., II. a III. etapa reštaurovania sa uskutočnili s finančnou podporou z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.

Priestor na prezentáciu diela poskytla a zvlášť pre inštaláciu obrazu stavebno-technicky upravila Rehoľa menších bratov františkánov. Pri inštalácii odborne spolupracoval Ing. arch. Damián Berec a jej realizáciu viedol Ing. Ján Grega.

Príspevok na inštaláciu diela a jeho osvetlenie poskytol Magistrát hl. m. Bratislavy.

 

V Bratislave, december 2017                                        

  Mgr. art. Barbara Davidson ArtD.

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Curator: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Curator: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Josef Sudek
Curator: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.