Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

SILENTIUM | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava publishes children´s exhibition guides?

Exhibition

SILENTIUM

Mirbach Palace (show Contact)
23. 1. 2020 - 15. 3. 2020

 

Študent 5. ročníka na bratislavskej VŠVU Richard Marco Kašický vstupuje svojou samostatnou maliarskou výstavou do podkrovia Mirbachovho paláca s existenciálnou témou smrti. Konečnosť, ktorá sa objavuje v jeho dielach nie je výrazom smútku či morbidity, ale dáva si za cieľ hovoriť viac o ťažiskových obrysoch života samotného.

Oproti aktuálnym, ale pominuteľným témam sa koncentruje na večné otázky existencie človeka. Vzťah života a smrti v jeho prácach úzko súvisí s modernou filozofiou, zaoberajúcou sa podstatou existencie človeka. Viac ako stav je pre neho bytie spojené s časom a trvaním. Smrť ako tušené a nevyhnutné ukončenie tohto trvania tak paradoxne môže byť zdrojom precítenia hĺbky života.

Názov výstavy Silentium je latinským výrazom pre ticho a odkazuje na posvätnú hodinu modlitieb. Pre súčasného človeka má predstavovať stav utíšenia a vymanenia sa z rýchlo plynúceho sveta. Výstava sa snaží divákovi umožniť prežiť takéto postátie v pokoji a prepojenie so sebou samým ako aj s vlastnou konečnosťou - bez neustálej snahy o výkon, ktorý sa v našej spoločnosti stal takmer modlou.

Vo svojom maliarskom programe Kašický narába s realistickými motívmi. Pri ich spracovaní sa pohybuje od expresívne gestického po fotorealisticky precízny rukopis. Jeho prácu možno obsahovo i formálne prepojiť s historickou, najmä barokovou maľbou. Dramatická svetelnosť jeho obrazov aj používaná technika farebných lakov a lazúr, ktorú niekedy kombinuje s grafitovou kresbou, je ňou do istej miery inšpirovaná. Budovanie významu obrazu u neho stojí na práci so symbolmi, a to v rovine predmetovej, ako aj v rovine symbolickej farebnosti jednotlivých plátien.

Jeden z kľúčových námetov pre neho predstavujú lebky - barokové symboly ľudskej pominuteľnosti. Premieta do nich pritom okruhy scén ľudskej drámy plnej protikladov - krehkosti, agresivity či múdrosti. Zvláštne zaujatie prejavil v sérii The Others pre lebky zasiahnuté deformujúcimi chorobami. Vníma ich ako súhrnný znak inakosti, ktorá býva spoločnosťou odstrkovaná. Smrť je v jeho ponímaní zmazávateľom spoločenských rozdielov a nositeľom istej formy zjednotenia – každá z lebiek je už len pozostatkom po živote. Umiestnené v prítmí podkrovia vyzývajú zároveň diváka k preskúmavaniu pomyselného podkrovia svojej mysle.

V zmysle historického zrkadlenia pominuteľnosti vstupuje Kašický aj do dialógu so stálou expozíciou barokových zbierok Galérie mesta Bratislavy. Zasahuje do nej v autentickými prácami a narúša jej ustálené vzťahy ako aj večnosť v rámci príbehu dejín umenia. Inštalácia obrazov, opretých o stenu, akoby pripravených na odvoz, prezentuje dočasnosť tohto zásahu.

Hoci námetom jeho diel sú sochy zo stredoeurópskych galérií, nejedná sa o reprodukcie diel GMB. Sú samostatným dialógom diela v diele, ktoré umiestnením do stálej expozície získavajú ďalšie uhly komunikácie.Pominuteľnosť diel ako umeleckých vyjadrení dobových náboženských predstáv a svetonázorov bola v galerijnom prostredí zastavená konzervovaním, stopy času však na nich ostali v podobe oderov a jaziev.  Kašický svojim obrazom tiež uštedril „rany“ v podobe fľakov od lazúr či riedidla, čím utrpenie konečnosti zapísal priamo do štruktúry svojich obrazov.

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Olja Triaška Stefanović
Curator: Bohunka Koklesová
26. 3. 2020 - 24. 5. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.